Заповеди ТСУ - 2022г.

   Заповед № РД-11-93/20.07.2022г. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 129, ал. 2 от ЗУТ; § 8, ал. 4 във връзка с § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, както и при наличието на:

Заявление вх. №38-00-328-(2)/07.07.2022г. от Гери Комерс“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл.102, вх.Д, ет.5, ап.96, представлявано от Илиян Георгиев Рангелов

 

   Заповед № РД-11-86/14.07.2022г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 129, ал. 2 от ЗУТ; § 8, ал. 4 във връзка с § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и във връзка с чл. 208 от ЗУТ, както и при наличието на:

Заявление вх.№44-Т-48/23.03.2022г. от Теодор Мирославов Ангелов от гр. Червен бряг, ул. „Княз Александър Батенберг“ №9, собственик на УПИ ІV-837, кв.41 по плана на с. Ракита с нотариален акт №180, том ІІ, регистриран в Служба по вписвания - Червен бряг с вх.рег.№849/01.06.2020г.; .....

 

 

Заповед № РД-11-61/19.05.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че със Заповед № РД-11-61/19.05.2022г. е одобрено Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ І-231, ІІ-231, ХІХ-231, ХVІІІ-232, ХVІ-232, ХVІІ-232 и УПИ ХV-233, кв. 48 по плана на с. Сухаче.

 

 

Заповед № РД-11-59/09.05.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че със Заповед № РД-11-59/09.05.2022г. е одобрено Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ ХХХІV-510009,510012; ХХХV-510011,510012; ХХХVІ-510010; ХХХVІІ-510010 по действащия ЗРП на бившето „БЕТА“ АД, гр. Червен бряг.

 

 

Заповед № РД-11-55/09.05.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че със Заповед № РД-11-55/09.05.2022г. е одобрено Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ ІІ-257 и УПИ ІІІ-258, кв. 9 по плана на с. Телиш.

 

 

Заповед № РД-11-54/09.05.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че със Заповед № РД-11-54/09.05.2022г. е одобрено Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ V-332 и УПИ VІ – „За обществено жилищно строителство“, кв. 124 по плана на гр. Червен бряг.

 

 

Заповед № РД-11-50/29.04.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 (по реда на чл. 124б, ал. 2) от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-50/29.04.2022г., с която Кметът на Община Червен бряг разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 80501.101.38  и ПИ 80501.101.39 по КККР на гр. Червен бряг – V-ти квартал.

 

 

Заповед № РД-11-45/14.04.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 (по реда на чл. 124б, ал. 2) от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-45/14.04.2022г., с която Кметът на Община Червен бряг разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план –План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ ІХ-312 и Х-311, кв. 32 по плана на с. Сухаче

 

 

Заповед № РД-11-44/14.04.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че със Заповед № РД-11-44/14.04.2022г. е одобрено Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ ХVІ-948 и ХVІІ-948, кв. 62 по регулационния план на село Телиш

 

 

Заповед № РД-11-43/14.04.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че със Заповед № РД-11-43/14.04.2022г. е одобрено Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ ХІ-565, УПИ Х-566 и УПИ ХІІ-564, кв. 43 по плана на гр. Койнаре

 

 

Заповед № РД-11-46/14.04.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че със Заповед № РД-11-46/14.04.2022г. е одобрено Изменение на Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ ХІ-175, ІХ-176 и ХІІ-176, кв. 39 по регулационния план на село Ракита

 

 

Заповед № РД-11-33/10.03.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-33/10.03.2022г., с която Кметът на Община Червен бряг разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ ІІ-257 и ІІІ-258, кв. 9 по плана на с. Телиш.

 

 

Заповед № РД-11-32/10.03.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-32/10.03.2022г., с която Кметът на Община Червен бряг разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план –План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ ІV-837, ІІІ-836, V-831, ХVІІ-831, VІ-856 и ХVІ-835, кв. 41 по плана на с. Ракита

 

 

Заповед № РД-11-31/10.03.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-31/10.03.2022г., с която Кметът на Община Червен бряг разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ І-289, ХІ-289, ІІ-290, ІV-288, Х-287, кв. 62 по плана на гр. Червен бряг – V-ти квартал

 

 

 

Заповед № РД-11-16/17.02.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-16/17.02.2022г., с която Кметът на Община Червен бряг разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план –План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ ХІІ-2035, УПИ ХІІІ-2035, УПИ ХІV-2036, УПИ ХІ-2035,2062 и УПИ Х-2062, кв.32 по плана на гр. Койнаре

 

 

Заповед № РД-11-15/16.02.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че със Заповед № РД-11-15/16.02.2022г. е одобрено Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ в обхвата на УПИ ІІ-254 и УПИ ІІІ-255, кв. 29  по плана на с. Бресте

 

 

Заповед № РД-11-14/04.02.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че със Заповед № РД-11-14/04.02.2022г. е одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на елементи на техническата инфраструктура – довеждащ водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 80501.510.786, гр. Червен бряг

 

 

Заповед № РД-11-13/03.02.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че със Заповед № РД-11-13/03.02.2022г. е одобрено Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ І-888, ІІ-887 и ІІІ-886, кв. 15А по плана на с. Радомирци

 

 

Заповед № РД-11-12/03.02.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-12/03.02.2022г., с която Кметът на Община Червен бряг разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ V-332, кв. 124 по плана на гр. Червен бряг

 

 

Заповед № РД-11-11/03.02.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че със Заповед № РД-11-11/03.02.2022г. е одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ ІХ-2487, ХVІІ-2487, ХХІІ-2487, ХХІІІ-2487, ХХІV-2487 и ХХV-2487, кв. 180 по регулационния план на град Червен бряг

 

 

Заповед № РД-11-9/26.01.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-9/26.01.2022г., с която Кметът на Община Червен бряг разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на в обхвата на УПИ ХХІХ-1008 и УПИ ХІІІ-1006, кв. 157 по плана на гр. Койнаре

 

 

 

Заповед № РД-11-8/20.01.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-8/20.01.2022г., с която Кметът на Община Червен бряг разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ ІV-186, УПИ V-186 и ІІІ-185, кв. 48 по плана на гр. Червен бряг – V-ти квартал.

 

 

Заповед № РД-11-7/20.01.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-7/20.01.2022г., с която Кметът на Община Червен бряг разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ ХІ-565, кв. 43 по плана на гр. Койнаре.

 

 

Заповед № РД-11-2/13.01.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че със Заповед № РД-11-2/13.01.2022г. е одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ ХІІ-2070 и УПИ ХІ-2070, кв. 33 по плана на гр. Койнаре, при което УПИ ХІІ-2070 и УПИ ХІ-2070 се обединяват в нов урегулиран поземлен имот – УПИ ХІV-2070, кв. 33 по плана на град Койнаре.

 

 

Заповед № РД-11-3/13.01.2022г

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че със Заповед № РД-11-3/13.01.2022г. е одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ в обхвата на УПИ ХVІІІ-336, ХVІІ-337, ХVІ-337 и ХV-337, кв. 28 по плана на с. Сухаче