Кмет

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

АТАНАС ЦВЕТАНОВ АТАНАСОВ

 Лични данни:

 Роден на 19 ноември 1985 г.

 Образование: Средно

 Професионален опит: Мениджър

Семейно положение: Семеен с две деца

Приемният ден на Кмета на Община Червен бряг: вторник от 15,30 ч. до 17,00 ч.

Записването за приемен ден се извършва предварително на тел. + 359 659 927 08 всеки делничен ден до 14:00 часа.

Желателно е при записването гражданите да съобщават въпроса, който желаят да поставят пред кмета, както и телефон за обратна връзка.

Кметът на Община Червен бряг може да прецени, че поставеният въпрос е от компетентността на заместник-кмет и да насочи гражданина за среща със съответния заместник-кмет или директор на дирекция/началник на отдел.

Кметът на общината :

 1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2. Внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
 3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл.46, ал.1, т.4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 4. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерство на вътрешните работи;
 5. Организира изпълнението на общинския бюджет;
 6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
 7. Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им 2 пъти годишно;
 8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
 9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение; осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
 10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 11. Организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии и председателства съвета по сигурност;
 12. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;
 13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 14. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
 15. Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;
 16. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
 17. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство и може да възлага тези функции на длъжностни лица от общинска администрация;
 18. Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от Закона за държавния служител;
 19. Назначава Дисциплинарен съвет съгласно Закона за държавния служител;
 20. Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
 21. Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и реда на Закона за етажната собственост;
 22. Прави ежегодно публичен отчет пред общинския съвет и населението на общината;
 23. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
 24. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.

Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

1. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТ 2019 – 2023

2. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТ 2019 – 2023

3.ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТ 2019 – 2023