Обяви и съобщения

Обяви

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 67 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин № 7.1 с площ 21.85 кв. м., находящ се на Общински пазар - гр. Червен бряг за срок от 10 години.

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 67 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти – помещение, предназначено за продажба на закуски с площ 30.00 кв. м. и склад с площ 16.00 кв. м., находящи се в учебен корпус в   ОбУ „Отец Паисий“, с. Радомирци, парцел I, квартал 72 а, за срок от 5 години.

 

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 67 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка с площ 75.5 кв. м. за поставяне на павилион, находяща се на ул. „П. Волов“, кв. 76, за срок от 5 години.

 

30.05.2023 09:25

Съобщение

    Обява и Приложения съдебни заседатели - районен съд Червен бряг

Общински съвет Червен бряг  съобщава, че със свое решение  № 911/25.05.2023 г. откри процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд – Червен бряг.

29.05.2023 11:12

Съобщение

   Обява и Приложения съдебни заседатели - окръжен съд Плевен

Общински съвет Червен бряг  съобщава, че със свое решение  № 910/25.05.2023 г. откри процедура за определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд – Плевен.

29.05.2023 11:07

Съобщение

Лого Община

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЕТКО ВЪРБАНОВ БОЕВ

СОБСТВЕНИК НА УПИ ІI-241, КВ. 49 ПО ПЛАНА НА С. РЕСЕЛЕЦ

 

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ), Дирекция „Териториално и селищно устройство“ при Община Червен бряг, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-11-52/11.04.2023 год. на Кмета на Община Червен бряг е одобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР), по чл.110, ал.1,т.2 от ЗУТ ) в обхвата на УПИ I-240, УПИ III-240 и УПИ ІI-241, кв. 49 по плана на с.Реселец, общ. Червен бряг.

Като заинтересовано лице може да обжалвате заповедта пред Административен съд гр. Плевен в 14-дневен срок от датата на съобщението, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Община Червен бряг.

 

 

Приложение: копие от Заповед №РД-11-52/11.04.2023 год

 

АРХ. БОЙКО БАЛТАКОВ

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

 

 

26.05.2023 18:27

Съобщение

Лого Община

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В:

ЖИЛИЩЕН БЛОК „ ИСКЪР “, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 3,

ЖИЛИЩЕН БЛОК „ ОЛИМПИЯ “, УЛ. ШИПКА № 1,

ЖИЛИЩЕН БЛОК „ ПОБЕДА “, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 2

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ „ РОПОТАМО “

УПИ IІ-84, КВ.2 ПО РП НА ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 80501.801.84

            На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ), Дирекция „Териториално и селищно устройство“ при Община Червен бряг, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-11-69/17.05.2023 год. на Кмета на Община Червен бряг е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на УПИ ІI-84, кв.2 по РП / ПИ с идентификатор 80501.801.84 по КККР на гр. Червен бряг/.

Като заинтересовано лице може да обжалвате заповедта пред Административен съд гр. Плевен в 14-дневен срок от датата на съобщението, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Община Червен бряг.

 

АРХ. БОЙКО БАЛТАКОВ:

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

 

25.05.2023 08:48

Обява

    Община Червен бряг обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд

 

    Приложение №1

22.05.2023 09:17

Съобщение

    Заседание на Общински съвет - Червен бряг - 25 май 2023 год.

19.05.2023 12:45

Съобщения по Чл. 32 от ДОПК

    На вниманието на Кънчо Дамянов ...........

    На вниманието на Любомир Цолов ...........

16.05.2023 09:50