Обяви и съобщения

Съобщение

    На 21.09.2022 година  /сряда/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет ...

 

    Предложения от всички комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 21.09.2022 г.

 

15.09.2022 18:58

Съобщение

   Община Червен бряг уведомява жителите и гостите на община Червен бряг, че във връзка с възникнала необходимост от цялостна подготовка на трасето – почистване и др. подготвителни дейности за предстоящо полагане на асфалтова настилка на пътя Девенци-Телиш по проект: Рехабилитация на общински път PVN 1187 (Червен бряг – Чомаковци – Девенци -Телиш от км 8+500 до км 16+500) по проект „По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към ТЕН-Т мрежата”, Програма „Интеррег V-А” Румъния – България 2014-2020”, че ще бъде затворен за движение път  PVN 1187 в участъка от с. Девенци до с. Телиш на 14.09.2022 г. от 08:00 часа до 17:00 часа.

10.09.2022 14:00

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

В изпълнение на задълженията си по чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Червен бряг уведомява засегнатото население, че фирма „Aста Ком“ ЕООД, гр. Велинград има следното инвестиционно предложение  за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 990 KW, разположена на терен в ПИ №70281.162.58, местността „Барата“, землището на с. Сухаче, община Червен бряг“.

 

    Обява и Уведомление ИП

 

 

12.09.2022 12:15

Съобщение

    На  13 и 14 септември   2022  година  в  заседателната зала на  VІ етаж в сградата  на Общинска администрация,  ще се проведат  заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг: ...

 

09.09.2022 11:57

Уведомително писмо

До Виолета Михайлова Симеонова

02.09.2022 14:54

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

    Ръководство за прилагане на мерки за контрол на трето поколение на ливадната пеперуда  (Loxostege sticticalis) на територията на Република България

29.08.2022 13:44

Съобщение

   Община Червен бряг обявява 1 свободно работно място за длъжността „медицинска сестра“.

29.08.2022 13:49

Публичен търг

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез  представяне на  заявленията в Център за административно обслужване /ЦАО/ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за покупко – продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 80501.807.110, с площ 2049.00 кв. м., начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект, трайно предназначение на територията – урбанизирана, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Южна промишлена“, съгл. АОС № 2412/15.03.2019 г.      

26.08.2022 13:00