Обяви и съобщения

Отчет по Закона за енергийна ефективност - 2022 год.

      Отчет по ЗЕЕ - 2022 год.

 

    Подробна справка

27.01.2023 09:03

Съобщение

    На 31.01.2023 година  /вторник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  при следния  проект за дневен ред:

 

    Предложения от постоянните комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 31.01.2023 г.

 

    Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 31.01.2023 г.

26.01.2023 13:47

Търгове за отдаване под наем на магазини, находящи се на Общински пазар

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин № 3.8 с площ 14.70 кв. м, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг за срок от 10 /десет/ години.

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин № 3.9 с площ 14.70 кв. м, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг за срок от 10 /десет/ години.

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин № 11.5 с площ 9.20 кв. м, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг за срок от 5 /пет/ години.

25.01.2023 21:59

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА:

ФАНИ ЛЮБОМИРОВА ВУТОВА

Собственик на ПИ 80501.807.26 (УПИ XVІІ-2012А, кв.1Б) по КККР на гр.Червен бряг – Промишлена зона - Запад,

25.01.2023 22:04

Обява

    Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0105-C01, проект „Грижа в дома в община Червен бряг“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., се обявява подбор за наемане на служители по проекта.

 

    ОБЯВА КООРДИНАТОР

    ОБЯВА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

    ОБЯВА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

    ОБЯВЛЕНИЕ ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ

    ОБЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

    ОБЯВЛЕНИЕ ШОФЬОР

 

24.01.2023 15:28

Съобщение

    На  24 и 25 януари   2023  година  в  заседателната зала на  VІ етаж в сградата  на Общинска администрация,  ще се проведат  заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг: .......

 

19.01.2023 17:12

Съобщение

    ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ УВЕДОМЯВА,

ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПАТЕНТНИ ДЕЙНОСТИ ИЗБРОЕНИ В  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ,  ЧЕ ЗА 2023 г. СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПАТЕНТНИ ДЕКЛАРАЦИИ Е ДО 31.01.2023 г. ...........

19.01.2023 17:35

ЗАПОВЕД № РД–09-14/ 18.01.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 от Закон за гражданската регистрация и чл. 140а от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, във връзка с подадена Молба, вх. № 44-Н-403/23.12.2022 г. за заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес ......

18.01.2023 11:44