Обяви и съобщения

Обявление

    Списък с пасища, мери и ливади от ОПФ за разпределение по чл. 37и от ЗСПЗЗ

    Заявление по чл 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ

    Приложение №1

    Приложение №2

01.03.2024 12:28

Заповед за заличаване на адресна регистрация на лица, № РД–09-105/26.02.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, чл. 140а, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и във връзка с Протокол от 22.02.2024г. на комисия, назначена с моя Заповед № РД-09-84/14.02.2024г.

НАРЕЖДАМ:

Да се заличи адресната регистрация на лицата, както следва:

 

26.02.2024 14:35

Обява

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин 11.10 с площ 10.30 кв. м, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг за срок от 5 /пет/ години.

22.02.2024 12:14

Обявление

    Общински съвет Червен бряг  съобщава, че със свое решение  № 105/19.02.2024 г. откри процедура за определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд – Плевен. ..........

 

22.02.2024 16:37

Свободни работни места

 

Заповед № РД-83/ 06.02.2024 год.

22.02.2024 16:44

Съобщение

    ЗАПОВЕД № РД–09-84/14.02.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, във връзка с Молба, вх. № 44-М-49/01.02.2024 г ................

15.02.2024 10:00

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА:

Нина Цветанова Георгиева – съсобственик на УПИ V-1465, кв.106

Тодор Цветанов Георгиев – съсобственик на УПИ V-1465, кв.106

Иванка Трифонова Доткова – съсобственик на УПИ V-1465, кв.106

Ваня Вълчанова Георгиева-Сиракова – съсобственик на УПИ VII-1467, кв.106

Йонко Вълчанов Вълчанов – съсобственик на УПИ VII-1467, кв.106

Милена Борисова Кръстева – съсобственик на УПИ XIII-1472, кв.106

Галина Любенова Трънска – съсобственик на УПИ XVII-1476, кв.106 ..................

 

Заповед № 11-19/ 19.01.2024 год.

15.02.2024 19:02

Съобщение

    НА ВНИМАНИЕТО НА:

ДИАНА КАЛЧЕВА ПЕТРОВА - съсобственик на УПИ VII-996, кв.100

ЦВЕТЕЛИН КАЛЧЕВ ЦОКОВ - съсобственик на УПИ VII-996, кв.100

ДОНКА ПЕТКОВА ВЕЛЕВА - съсобственик на УПИ IX -989, кв.100 ......................

09.02.2024 19:12