Обяви и конкурси

Съобщение

Изработен ПУП-ПЗ до собствениците на блок "ЖП", бул. Христо Ботев № 6, гр. Червен бряг

16.04.2021 16:13

Планирани прекъсвания за област Плевен за периода 19 - 23.04.2021г.

Уважаеми клиенти,  

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 19 април – 23 април  2021г.

 

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 19-23.04.2021г. - пълен текст

16.04.2021 16:19

Съобщение

На   19 и 20   април  2021  година  в  Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908ще се проведат  заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг

 

Съобщение за заседания на пост. комисии - месец април 2021г. - пълен текст

 

15.04.2021 11:27

Обявление

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-45/14.04.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява План-схема на елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираната територия на гр. Червен бряг, към действащ ПУП-ПРЗ, за трасе на подземно външно кабелно електрозахранване НН на обект: „Преустройство на съществуваща складова база в цех за трайни сладкарски и шоколадови изделия и пристройка за стълбища“

 

Арх. Бойко Балтаков

Главен архитект на Община Червен бряг

 

Заповед РД-11-45 от 14.04.2021

Графична част план-схема

15.04.2021 11:40

Обявление

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-44/14.04.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява Изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на УПИ І „За обществено жилищно строителство, магазини и гаражи“ (съставен от ПИ-80501.801.2, 80501.801.3)  и УПИ VІ-2, кв. 14 по плана на гр. Червен бряг

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект на Община Червен бряг

 

Заповед РД-11-44 от 14.04.2021

Графична част ПУП кв. 14

15.04.2021 11:43

Планирани прекъсвания за област Плевен за периода 12-16.04.2021г.

Планирани прекъсвания за област Плевен за периода 12-16.04.2021г. - пълен текст

12.04.2021 09:22

Обявление

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-43/09.04.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), кв. 63а по плана на гр. Червен бряг.

 

Арх. Бойко Балтаков

Главен архитект на Община Червен бряг

съгласно Заповед № РД-09-95/26.02.2021г.

 

Графична част ПУП кв. 63, гр. Червен бряг

Заповед № РД 11-43/ 09.04.2021г.

12.04.2021 09:28

Обявление

 

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Червен бряг, съобщава на заинтересованите лица, че е разработен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за части от квартали 149 и 150 по плана на гр. Койнаре

 

Обявление публикувано в ДВ бр.29/ 09.04.2021г.

Изменение на ПУП - план за застрояване на кв. 149 и 150 по плана на гр. Койнаре

12.04.2021 09:42