Обяви и конкурси

Заповед № РД-11-109/21.09.2021г.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-109/21.09.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се разрешава  да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ ІX-510.787 (ПИ 80501.510.787), УПИ Х-510.756 (ПИ 80501.510.756), УПИ ХІ-510.757 (ПИ 80501.510.757), УПИ ХХV-510.758 (ПИ 80501.510.758) и УПИ ХLV-510.786 (ПИ 80501.510.786) по действащия ЗРП на „БЕТА“ АД, гр. Червен бряг.

 

Заповед № РД-11-109/21.09.2021г.

21.09.2021 12:13

Обявление

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-104/16.09.2021г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се разрешава  да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план –План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ ХІІІ, УПИ ХІV-531 и УПИ ХV, кв. 39 по плана на гр. Койнаре.

арх. П. Агалова

Гл. архитект на Община Червен бряг

 

Заповед № РД-11-104/16.09.2021г.

17.09.2021 09:29

Извънредно заседание на Общинския съвет

На 28.09.2021 година  /вторник/  от 14.00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг в изпълнение на  решение № 419/28.06.2021 г. на Общински съвет Червен бряг, ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет  

Съобщение - извънредна сесия 28.09.2021 г. - пълен текст

Материали за заседание ОбС Ч. бряг - 28.09.2021 г. - 14.00 часа - за МБАЛ

16.09.2021 16:33

Обява - магазин № 3.22

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин № 3.22 с площ 9.00 кв.м., находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг.

 

Обява - магазин № 3.22 - пълен текст

16.09.2021 16:02

Съобщение

На 28.09.2021 година  /вторник/ от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет

 

Съобщение - сесия 28.09.2021 г.

Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 28.09.2021 г.

 

16.09.2021 16:07

Продажби МПС

Община Червен бряг обявява публични търгове, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I от НРПУРОИ за продажба на движими вещи частна общинска собственост

 

ОБЯВА - пълен текст

10.09.2021 11:25

Съобщение

На   13, 14 и 15   септември  2021  година  в  Заседателната зала на VІ етаж в сградата на Община Червен бряг ,  ще се проведат  заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг

 

Съобщение - пълен текст

 

10.09.2021 11:32

Обявление

На вниманието на:

 

Т. Ц. Хитов

ж. к.. Дружба Бл. 322

гр. Плевен

 

Община Червен бряг, отдел „Териториално и селищно устройство“ на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ) и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомява че е изработен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за УПИ ХІІІ-278 и ХІV-279, кв. 4 по плана на с. Девенци, с който вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници, съгласно действащия кадастрален план.

Проектът се намира в стая № 204 на Общината, където може да бъде прегледан.

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14 (четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта.

 

арх. Пламена Агалова

Главен архитект Община Червен бряг

 

10.09.2021 16:34