Обяви и конкурси

Публичен търг за продажба на недвижим имот в с. Телиш

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез  представяне на  заявленията в Център за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/

Публичен търг - пълен текст на обявата

26.10.2020 12:03

Публичен търг за продажба на 18 бр. апартаменти

Община Червен бряг обявява публични търгове с тайно наддаване чрез  представяне на  заявленията в Център за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/

 

Продажба на 18 бр. апартаменти - пълен текст на обявата

26.10.2020 12:07

Съобщение

Община Червен бряг, отдел „ Администриране на местните данъци и такси“ (АМДТ) съобщава на всички собственици на недвижими имоти, превозни средства и на лицата извършващи патентна дейност, че на 02.11.2020 г. изтича срока за плащане на втора вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства и четвърта вноска на патентния данък.

 

Съобщение - пълен текст

23.10.2020 09:21

Съобщение

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №7521.10.2020г. от Главния архитект на Общината за обект

 

23.10.2020 09:29

Съобщение

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №7621.10.2020г. от Главния архитект на Общината за обект

 

23.10.2020 09:31

Съобщение

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №7721.10.2020г. от Главния архитект на Общината за обект

 

23.10.2020 09:34

Съобщение

На 29.10.2020 година /четвъртък/   от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  

 

22.10.2020 11:48

Съобщение

На основание чл.149, ал. 6 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадена Заповед № 04/12.10.2020 год. по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за допълване на Разрешение за строеж № 61/22.12.2016 год., презаверено на 14.01.2020г.

Разрешава се на:

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ЕИК 000414154 с адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. „Антим І“ №1, представлявана от Кмета на общината в качеството си на Възложител, да извърши: „Изменение по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ към одобрен Работен Инвестиционен Проект за:

„Рехабилитация на Северен обходен път – общинска собственост (Маркова могила – V-ти квартал) община Червен бряг - Актуализация“, местоположение: път PVN 2193, гр. Червен бряг, км 0+000 до км 3+238.55, строеж от ІІІ (трета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „ж” от ЗУТ и чл. 7, ал. 1 за обекти по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

 

21.10.2020 08:41