Туризъм

 

 

 

   

Община Червен бряг се намира в най-югоизточната част на област Плевен и е втората по големина в областта. Граничи с общините: Луковит, Роман, Долни Дъбник, Искър, Кнежа и Бяла Слатина. Общината обхваща територия от 485 кв. км площ с население 27 856 души (към 01.02.2011г. НСИ) в 14 населени места.

Структуроопределящо значение за местната икономика има машиностроенето, хранително-вкусовата и шивашката промишленост. Земеделието е един от традиционните отрасли за общината, като основно развити са зърнопроизводството и животновъдството. Община Червен бряг е разположена на границата между Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, на десния бряг на река Искър, плътно до устието на река Златна Панега. През територията на общината е първокласния път от републиканската пътна мрежа София – Русе, а гарата в гр. Червен бряг е важен железопътен възел на линията София – Варна.

В местните стратегически документи е отчетено, че туризмът се явява добра перспектива и възможност за устойчиво развитие и просперитет на общината и нейното население. Тази перспектива е обусловена от разнообразните природни и културно-исторически дадености на общината, които могат да се използват за създаване на значително разширен и интегриран туристически продукт, който да привлича както български, така и чуждестранни туристи. Богатото природно, културно-историческо и духовно наследство представляват добра начална база с голям потенциал за развитието на туристическия отрасъл.

Показателен за значението на туристическия сектор за Община Червен бряг е фактът, че общината има приета Програма за развитие на туризма за периода 2005-2015 г. Като основни цели в нея, свързани с туризма, могат да се изведат:

Съхраняване на уникалните природни дадености и биоразнообразието, като се реализират щадящи околната среда инициативи;

 • Изграждане на съвременна инфраструктура и информационна система, обслужваща туристическия поток и туристическия бизнес;
 • Подобряване качеството на туристическите услуги чрез организиране на обучения и информиране на заетите в сферата на туризма;
 • Подобряване достъпа   до     надеждна   маркетингова   информация     и рекламната дейност в областта на туризма

Всичко това създава добри предпоставки за развитие на природен, планински, екстремен, културно-исторически и алтернативен тип туризъм. 

Позначими обекти на природното и културноисторическото наследство в района

На територията на община Червен бряг се идентифицират множество природни забележителности, обекти на културно-историческо наследство и археология, храмове и друг тип туристически обекти. Освен вече популярната туристическа атракция „Тектонски гребен Калето“ в землището на с. Реселец, които е обект на подчертан туристически интерес,  съществуват още много места, които може да се групират в отделни маршрути.

Природни забележителности на територията на Община Червен бряг

37 защитени природни обекта

Пещера „Хайдушката пещера“ („Темната дупка“)

Геоморфоложки форми „Купените“ до с. Бресте

Водопад „Скока“ до с. Бресте

Скалните кукли, Реселешките кукли, Калето – геотопи до с. Реселец

         

Обекти със статут на защитени местности – 37 обекти

Между тях поинтересни са:

„Мариновец“ – защитена местност с цел опазване на характерен ландшафт в землището

на село Лепница. Тя е включена в списъка на защитените природни обекти през 2003 г. с площ 4 ха.

„Голият връх“ – защитена местност до село Сухаче, включена в списъка през 2003 г. с площ 7 ха. Целта е опазване на забележителен ландшафт.

„Дреновица“ – територия с характерен ландшафт в района на село Сухаче и е обявена за

защитена местност с решение през 2003 г.  с площ 20 ха.

„Щърка“ – защитена местност с цел опазване на находище на уязвим вид червен божур

(Paeonia   peregrina   Mill.)  с  местоположение  село   Реселец.   Включена   в  списъка   на защитените природни обекти през 2003 г. с площ 1 ха.

 

Районът попада в две защитени зони по НАТУРА 2000

 • защитена зона „Карлуковски карст“ с идентификационен код BG0000332
 • Защитена зона „Карлуково“ с идентификационен код BG 00001014 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна

     Археологически паметници на културата

 • Антична, късноантична и средновековна крепост в местността „Манастира“ на Маркова могила до град Червен бряг
 • Късноантична крепост и средновековна крепост „Калето“ при село Реселец
 • Тракийска, антична и късноантична крепост „Калето“ при с. Телиш
 • още 129 археологически обекта от античността и средновековието

 

Други

 • 6 братски могили на загинали руски войници в с. Телиш

Позначими събития – част от културния календар на Общината

В община Червен бряг културният календар е пъстър и многопосочен и сам по себе си разкрива възможности за развитие на културен и фестивален туризъм и привличане на български и чужди туристи.

В общината се отбелязват всички традиционни празници, които са част от народностния празничен обреден календар.

 

Като най-характерни за общината са следните празници, вписани в общинския културен

календар:

 • Сирни заговезни – Кукерски карнавал и парад на маската;
 • Национален фестивал на песенно творчество „Христо Ковачев“;
 • Ден на Реселешкия воден лук

 

Населени места с подчертан туристически интерес

Село Реселец

ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ „ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО“

Екопътека с три степени на трудност и дължина над 3,5 км.

www.kaleto.info

 

Природна Забележителност ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН “КАЛЕТО”

Тектонски гребен “Калето” – природната забележителност, с код на защитена територия 13, обявена със Заповед №708/04.04.1961 год. на ГУГ, площ 57,4 ха.

Тектонски гребен „Калето” е величествен природен феномен, който е изследван от  „Фонд научни изследвания” и е в включен в „Геоложки феномени на България”. Информацията е от уеб-сайта на „Фонд научни изследвания”, която се намира на адрес: http://mgu.bg/geosites/kaleto-reselec.html.

Тектонският гребен „Калето е описван неколкократно в популярни и справочни издания, като с. Природа и знание, Енциклопедия на България, пътеводители.

Уникалният природен феномен представлява каньон с дължина приблизително 750 метра и височина 30-40 м. Целият район на природната забележителност е пропаднал с около 60 метра и отвсякъде го обграждат отвесни скали, с чудни и уникални геометрични форми, в пълен контраст с цялата околност. В долината между скалите се намира екопътека, която жителите на село Реселец са обособили за посещенията на туристите. Причината за образуването на уникалните скални форми  е физическото изветряне , разломяването във вертикална посока на дебелите до 70-100 метра матрихтски варовити пластове и хоризонталното им преместване на едно разстояние от 80-100 метра. Екопътеката преминава през цялото протежение на долината на каньона и достига до възвишение от лявата част на каньона, на което има голяма поляна. Тук ще бъде обособен пункт за наблюдение, две беседки и навеси, също така ще се монтират информационни табла. От пункта за наблюдение се открива панорамен изглед към уникалните скални форми и пещери. По протежението на каньона, вървейки по екопътеката, могат да се наблюдават редица интересни скални фигури, една от които е “Гъдулката”, представляваща естествено издълбана фигура в скалите на каньона с формата на гъдулка. Пътеката минава и покрай Отсечената скала, която представлява голям, леко наклонен монолитен блок, подобен на десет етажна сграда. Една от местните легенди на село Реселец, което има богато и интересно историческо минало разказва, че от Отсечената скала с хвърлила девойка, която не пожелала да приеме турската вяра.

Природната забележителност не е лишена и от характерните за варовитите терени пещери, но тук те не са се образували от подземни води, поради което нямат характерните за този вид пещери сталактити и сталагмити. Най-впечатляващата пещера по маршрута, обхождащ атракцията е “Темната дупка”, която се е образувала между три варовити паралелепипедни блока, които са събрани в горните си части. Пещерата има форма на тристенна пирамида с височина около 70 метра. Единият ръб представлява тесен вход за пещерата, която е тъмна и студена през летните горещини. В пещерата е отчетено наличие на колонии от прилепи. Освен прилепите, в Тектонски гребен “Калето” гнездят значителен брой защитени от закона редки птици, тук е и едно от малкото места в България, където се среща скорпион. По склоновете на каньона могат да бъдат открити над 200 ендемитни видове – редки и красиви растения. Цялото това биологично разнообразие е и причината за ежегодните посещения на каньона от студенти, изучаващи биологични науки и екология.

Екопътеката, обхождаща Тектоски гребен “Калето” продължава покрай огражденията, до които е стигал бившият резерват за муфлоните и се достига до местността Добри дол на река Ръчене. Там има вир с обособен плаж и водни колела, подходящ за разхлаждане в летните горещини. Малко по-надолу по течението на реката има подслон за отдих с барбекю, в близост до които е обособен малък водопад, над който водата е тиха и спокойна, а под водата мястото е чудесно за скокове и плуване (дълбочина 4 метра). Непосредствено до вира с обособения плаж се намира голяма поляна, която е място за провеждане на местни фолклорни фестивали. На поляната се предвидени кътове за отдих. Мястото е подходящо за тийм билдинг, палаткови лагери и излети. Маршрутът се пресича от река Ръчене, където ще се изгради дървен мост за пешеходци и продължава до природната забележителност “Реселешки кукли” и изкуственото езеро “Баража”, образувано от преграждане на реката, подходящо за риболов и излети.

Природна Забележителност “РЕСЕЛЕШКИ КУКЛИ”

Скалните образувания „Реселешки кукли” са природна забележителност, обявени със Заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС, ДВ бр. 59/1972г.

В непосредствена близост до водещата атракция Тектонски гребен „Калето” се намира природната забележителност „Реселешки кукли”. До тях се достига по предвидената за изграждане по настоящето проектно предложение туристическа пътека – пешеходно-транспортна алея „Реселешки кукли”. Те са уникални и впечатляващи скални фигури, разнообразни и интересни със своите форми – купени, кукли, обелиски. Тази скална група се намира сред гората, устремени към небето, стройни като заобикалящите ги борове и високи до 40 – 50 м. Сред скалните форми може да се различи своеобразна Порта, подпряна на три колони, а до нея е Стареца с изящно очертана глава и старовремски потури. По-нататък се редят още подобни скални фигури, които човешката фантазия открива. Близо до река Ръчене, високо в скалния венец се вижда овален прозорец с височина 7-8 м. и широчина 5 м. Погледнат отзад, този безименен скален прозорец заедно със скалите около него образуват фигура на огромен слон, така ясно изваян, че лесно се открива.

Двете природни забележителности, обединени в общата туристическа атракция Тектонски гребен „Калето” са най-популярната дестинация за отдих с продължителност 1-2 дни сред местното население. Това показа и проведеното проучване на етап на подготовка на проектното предложение. Близкото разстояние до уникалните природни феномени, красивата природа, обособеният плаж и места за риболов и излети, са сред факторите, които влияят на жителите на общината при избора им на дестинация за отдих и туризъм.

Любопитство предизвикват още „Хайдушка пещера“ в местността „Скока“ при село Девенци; скален мост „Седларката“ в местността „Езерото“ в землището на село Ракита. На територията на общината има и изключително разнообразие от видове птици. Из горите и поляните се срещат множество билки и лечебни растения.

На територията на общината има изградени още две туристически пътеки:

 • Пътека за пешеходен туризъм в землището на с. Сухаче (с изградени места за отдих и спортна площадка);
 • Туристическа пътека „През историята“ – с. Телиш

Леглова база

Съществуват два хотела – х-л Таганрог“ (50 места) – общинска собственост и х-л „Тачев“ (35 места). Регистрираните къщи за гости са 2 и се намират в с. Телиш. Заведенията за хранене и развлечения са около 80 бр.

Превръщането на традиционния масов туризъм в мощна туристическа индустрия, както и световните прогнози за значително развитие на туризма, са в основата на необходимостта от търсенето и предлагането на алтернативни видове туризъм. Това се налага и от оформящите се напоследък нови потребности във все по-голяма група потенциални потребители за нетрадиционните форми на туристическите услуги.

България и в частност района на община Червен бряг притежават необходимите предпоставки за експониране на природни, културни и исторически ценности и уникална възможност да развитие на алтернативен и бутиков туризъм.

Съществува възможност за развитие на екстремен тип туризъм, който включва в себе си скално катерене и алпинизъм. Карстовите скали са предпочитано място за любители на този тип екстремни спортове, който той става все по-популярен в последните години. Освен това практикуването на този спорт предразполага и изграждането на лагери за бивакуване, което по своята същност представлява друг тип алтернативен туризъм. Той успешно се съчетава и с възможностите за развитие на еко и вело туризма, условя за който съществуват на територията и на трите общини. Към него все по-голям интерес се забелязва, особено сред по-младото поколение.