Важно

                                                                                      

    Ограничителни мерки на ЕС - 24 април 2023 год.

                                                                                      

    Програма 2023-2026 по Закона за възобновяеми енергийни източници и биогорива     

     Решение № 806/ 28.02.2023г.

                                                                                      

 

    ИНФОРМАЦИЯ  

за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Червен бряг

                                                                                      

 

    Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка.

 

    Решение № ПН ЕО-4 от 2023 г. за ОВОС за частично изменение на ОУП на гр. Червен бряг

                                                                                      

    Закон за горите в сила от 09.04.2011 г. - обновяване

                                                                                      

   Отчет по Закона за енергийна ефективност - 2022 год.

                                                                                      

    Заповед № РД-04-254/23.11.2022 г. за изменение на Заповед № РД-04-187/03.10.2022 г. на Директора на ОДЗ – Плевен за разпределение на земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

                                                                                      

Заповед № РД-04-173/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-194/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-215/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-187/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-189/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-174/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-196/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-188/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-190/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-192/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-195/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-191/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-193/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-175/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

                                                                                      

До Жителите на Община Червен бряг - П О К А Н А - Дата на публикуване: 10.01.2022 г.

Годишен доклад за наблюдението и контрола при прилагането ОУП на Община Червен бряг - Дата на публикуване: 04.01.2022 г.

Официални празници и неработни дни през 2022 г.

                                                                                      

WEB Camera