Общински съвет

Документи

 • Тип
 • Наименование
 • Други
 • Към Заповед на обл. управител - връщане реш. № 247 - наредба адм. местни такси

   

  Писмо вх. № 08-00-25/10.12.2020 г. и вх. № 08-00-25(1)/11.12.2020 г. и

  Заповед № РД-29-18/08.12.2020 г. на Областен управител на  област Плевен за връщане за ново обсъждане решение № 247 от 27.11.2020 г.  на ОбС Червен бряг

   

  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг (приета с решение № 247/27.11.2020 г.)

 • Проекто-нормативен документ
 • Предложение относно допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Червен бряг

   

  Проект на Правилник за допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му е общинската администрация

  На основание чл.26, ал.3 и ал.4, изр. второ от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс лицата могат в 14 – дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Червен бряг, да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в Общински съвет – Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. „Антим № “ № 1,  ет. 6, стая 606 или на e-mail:   [email protected]

  ( Публикувано на 05.11.2020 г.)

 • Проекто-нормативен документ
 • Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг.

   

  На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс лицата могат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Червен бряг да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в деловодството „Център за услуги и информация на гражданите“ на община Червен бряг, с адрес: обл.Плевен, общ.Червен бряг, гр.Червен бряг, ул.”Антим I” № 1 или изпратени на E-mail: [email protected] , както и в Общински съвет – Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. „Антим № “ № 1,  ет. 6, стая 606 или на e-mail:   [email protected]   

  ( Публикувано на 27.10.2020 г.)