Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни общински сгради-кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг
  • №: 969286
  • Изпълнен
  • 30.03.2020

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни общински сгради-кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг ” по три обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Реселец в УПИ VIII, кв. 41 по плана на с. Реселец, общ. Червен бряг;

Обособена позиция 2: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Сухаче в УПИ VIII, кв. 19 по плана на с. Сухаче, общ. Червен бряг;

Обособена позиция 3: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Ракита в УПИ II-723, кв. 70, по плана на с. Ракита, общ. Червен бряг.

Проекти: Дата на публикуване - 30.03.2020г.

Дата на публикуване Файл
30.03.2020   Решение за откриване на процедура
30.03.2020   Обявление за поръчка
30.03.2020   Документация за участие
23.04.2020   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
12.06.2020   Протокол №1
30.06.2020   Съобщение за отваряне на ценови предложения
08.07.2020   Протокол №2 и №3
08.07.2020   Решение за избор на изпълнител
07.08.2020   Договор за ОП1 и приложения
07.08.2020   ЛКГ ОП1
07.08.2020   Договор за ОП2 и приложения
07.08.2020   ЛКГ ОП2
07.08.2020   Договор за ОП3 и приложения
07.08.2020   ЛКГ ОП3
07.08.2020   Обявление за възложена поръчка
16.12.2021   Допълнително споразумение ОП1
16.12.2021   Допълнително споразумение ОП2
16.12.2021   Допълнително споразумение ОП3
16.12.2021   Обявления за изменение-ОП1,ОП2,ОП3
05.09.2022   Допълнително споразумение - ОП2
05.09.2022   Допълнително споразумение - ОП3
05.09.2022   Обявления за изменение - ОП2 и ОП3
15.11.2022   Обявление за приключване на договор - ОП1
15.11.2022   Обявление за приключване на договор - ОП2
15.11.2022   Обявление за приключване на договор - ОП3