Заповед за обявяване конкурс за длъжността „Началник отдел „Обществени поръчки, програми и проекти““

З А П О В Е Д
№ РД-09-103/20.02.2020 г.

На основание чл. 44, ал 2  от ЗМСМА, чл.10, чл.10 а, ал. 1  от Закона за държавния служител и чл.13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители

 

 

26.02.2020 12:42