Обява за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2024 година  на община Червен бряг

 

О Б Я В А

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, чл. 29, ал. 3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Червен бряг, ръководството на община Червен бряг кани представители на бизнес организации, неправителствени организации, кметове на населени места  и граждани  за  провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2024 година  на община Червен бряг.

Публичното обсъждане ще се проведе на 29.01.2024г. от 13,30 часа в ритуалната зала на гр. Червен бряг.

Становища и предложения по проекта за бюджет за 2024 година могат да се представят в Центъра за административно обслужване на граждани, ул. Антим І № 1 или на e-mail адрес [email protected]  не по-късно от 26.01.2024 г.

                        /П/

Атанас Атанасов

Кмет на Община Червен бряг

 

    Презентация на проектобюджет 2024 год.