Помещения под наем

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин № 2.2 с площ 15.40 кв. м, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг за срок от 10 /десет/ години.

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин № 5.4 с площ 14.85 кв. м, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг за срок от 10 /десет/ години.

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещение и склад с обща площ 41.00 кв.м. в сграда, предназначена за авобусна спирка, цялата с площ от 76 кв.м., находяща се в кв. 53, с. Глава, ул. „Г. Димитров“ № 23 за срок от 10 /десет/ години.

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещение – магазин и 3 броя складови помещения с обща застроена площ 78.00 кв.м. от сграда – фурна, находяща се в кв. 33, парцел I – 477, по плана на с. Глава, съгласно АОС № 206/11.09.2000 г. за срок от 10 /десет/ години.

 

15.09.2023 18:10