Обяви - помещения под наем

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин № 3.14 с площ 9.0 кв.м. находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг за срок от 10 /десет/ години. ..........

 

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи помещения, находящи се в сградите на кметствата – гр. Койнаре, с. Горник, с. Реселец, с. Чомаковци, с. Ракита, с. Телиш, с. Лепица и с. Сухаче за срок от 5 /пет/ години. ..............

 

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка № 12 за поставяне на павилион с площ 48.00 кв.м, находяща  се в кв. 71, парц. II по плана на гр. Койнаре за срок от 5 /пет/ години. ..............

 

10.08.2023 16:25