Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВАЛЕНТИНА ФИЛИПОВА ВЪЛКОВА

СЪСОБСТВЕНИК НА УПИ V-380, КВ.27 ПО ПЛАНА НА с. Горник

Kато заинтересовано лице по чл.131,ал.2,т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ,  Дирекция „Териториално и селищно устройство“,  при Община Червен бряг, Ви уведомява, със Заповед №РД-11-92/27.06.2023 год. на Кмета на Община Червен бряг е одобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ VII-379 и УПИ VIII-379, кв.27 по плана на с.Горник, общ. Червен бряг на основание § 8, ал.2,т.3 от ПЗР ЗУТ.

Като заинтересовано лице може да обжалвате заповедта пред Административен съд гр. Плевен в 14-дневен срок от датата на съобщението, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Община Червен бряг.

 

Приложение: копие от Заповед №РД-11-92/27.06.2023 год

 

АРХ. БОЙКО БАЛТАКОВ:

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

21.07.2023 08:37