Секретар на Общината

АНТОАНЕТА МИТКОВА КОСТАДИНОВА

 

Образование:

Висше магистър

Професионален опит:

1982 г. - 1999 г. – учител  в СОУ „Д-р П. Берон“ - Червен бряг;

2000 г.  - директор на  СОУ „Д-р П. Берон“ - Червен бряг;

2000 г. – 2007 г. – секретар на община Червен бряг;

2008 г. – 2013 г. – офис мениджър в БНП ПАРИБА ПФ ЕАД  – Плевен;

2013 г. – 2015 г. – секретар на община Червен бряг;

2016 г. – 2019 г. – секретар на община Роман;

2019 г. – секретар на община Червен бряг

 

Семейно положение: омъжена

Приемно време:

Сряда: 15:00 – 17:00 часа

e-mail: [email protected]

Телефон: 0659/ 9 20 20

 

Секретарят на Общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове.

 Отговаря за:

 1. дейността на общинската администрация, условията на работата на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
 4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
 5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и ЮЛ;
 6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
 7. организационно-техническата поддръжка и произвеждането на изборите и местните референдуми;
 8. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
 9. организира провеждането на атестирането на служителите в общинската администрация
 10. утвърждава длъжностните характеристики на служителите на общинската администрация;
 11. утвърждава Вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от и в тях действия;
 12. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Административнопроцесуален кодекс /АПК/, Закона за опазване на личните данни, Закона за достъп до обществена информация и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение.  
 13. осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които участва;
 14. отговаря за експлоатацията и поддръжката на автопарка на общинската администрация;
 15. на пряко подчинение на  секретаря на Общината са дирекция “Административно, правно и информационно обслужване“, отдел ГРАО и старши специалисти КАО в кметствата.