Социални дейности - обявления

    ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

за заемане на длъжност „Сътрудник социални дейности”  в изпълнение на дейност „Укрепване на общинския капацитет в Община Червен бряг“ по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Червен бряг“,  Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0057-C01, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. - Дата на обявяване: 28.03.2023 г.

 

 

    На 20.03.2023 г. от 14:00 ч., във връзка със Заповед № 90-42-13/15.03.2023 г. за назначаване на Комисия за провеждане за подбор на специалисти за заемане на длъжност „Сътрудник социални дейности” в изпълнение на дейност „Укрепване на общинския капацитет в Община Червен бряг“ по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Червен бряг“,  Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0057-C01, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., комисията направи проверка на представените документи за участие в конкурса. - дата на публикуване: 21 март 2023 год.

 

 

    Обява сътрудник социални дейности

    Заявление и декларация към обява сътрудник социални дейности