ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ НА ПРИСТИГАЩИ ГРАЖДАНИ ОТ УКРАЙНА

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАБОТА В БЪЛГАРИЯНА ПРИСТИГАЩИ ГРАЖДАНИ ОТ УКРАЙНА

Кои сме ние?

Ние сме Агенция по заетостта, която чрез екипите си в местните си дирекции „Бюро по труда” предоставяме различни услуги за да срещнем хората, които търсят работа с работодателите, които търсят нов персонал.

Статутът ни е на публичен орган и по-конкретно ние сме изпълнителна агенция към министерството на труда и социалната политика. Затова и в ролята си на публичен посредник на пазара на труда, предлагаме широк набор от услуги, с които да помогнем на хората, които искат да работят, както и на тези, които искат или трябва да бъдат подготвени за работа чрез различни форми на обучения. От друга страна предоставяме услуги и на работодателите, които търсят работници или служители, като насърчаваме и тях да съдействат за организиране и провеждане на обучения, за да подпомогнат придобиването или развитието на професионални и личностни знания и умения на своите бъдещи или настоящи работници.

 

Ако Вие сте украински гражданин:

 • с вече предоставен статут на бежанец;
 • с хуманитарен статут;
 • с предоставена временна закрила;
 • член на семейството на български гражданин или на член на семейството на гражданин на страна-членка на Европейския съюз;
 • търсещ убежище и процедурата по предоставяне на статут не е приключила до три месеца от подаването на молбата му за международна закрила поради независещи от него причини;
 • член на семейството на чужденец, получил разрешение за дългосрочно пребиваване;
 • с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване;
 • завършил редовна форма на висше образование във висше учебно заведение в България,

Можете да се регистрирате като търсещо работа лице в териториално поделение на Агенцията по заетостта – дирекция „Бюро по труда” или филиал към него.

 

Регистрацията в бюрото по труда ще Ви помогне:

 • Да потърсите възможности за работа или обучение;
 • Да започнете работа;
 • Да се включите в обучение по български език или придобиване на професия.

Какви са стъпките:

 1. На първо място да осъществите контакт с най-близката до местопребиваването Ви дирекция „Бюро по труда”. Информация за това можете да получите чрез интернет страницата на Агенцията по заетостта - https://www.az.government.bg/bg/ или директно чрез  https://www.az.government.bg/pages/teritorialen-obhvat-adresi-telefoni/, чрез местния център/екип за подпомагане на пристигащи от Украйна граждани,  от местните общинска администрация, социална служба, а дори и от местното население.
 2. Да установите контакт с бюрото по труда чрез посочените комуникации (телефон, ел.поща, адрес).
 3. Да посетите офиса на най-близкото бюро по труда или негов филиал;
 4. Екип от бюрото по труда може да се срещне с Вас и сънародниците Ви, които търсят работа и пребивават в компактна група в друго населено място или отдалечен район от местонахождението на бюрото по труда.   

Какво можем да Ви предложим?

Да се регистрирате в бюрото по труда по настоящ адрес в България (или постоянен, при наличие на такъв) като търсещо работа лице, за да ползвате нашите услуги. Можете да се регистрирате като:

1. безработни;

2. заети;

3. учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време;

4. лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България.

За регистрация в бюрото по труда е необходимо да представите:

 • документ за самоличност (карта на бежанец, карта на чужденец с хуманитарен статут или карта на чужденец, получил убежище, разрешение за пребиваване);
 • заявление-декларация по установен образец, за чието попълване на български език ще получите и необходимото съдействие от екипа в бюрото по труда;
 • документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес (при нужда) или адресна карта за чужденец.

Регистрацията ще Ви отнеме по-малко време, ако посетите бюрото по труда с попълнени (задължително на български език) заявление и декларация за регистрация. Но можете да отидете и само с документ за самоличност и адресна карта за настоящ адрес и да попълните на място само декларацията за регистрация, докато трудов посредник изготвя заявлението за регистрация, съдържанието на което Вие ще удостоверите с подписа си.

След регистрацията ще Ви бъде издадена Регистрационна карта, в която ще бъдат нанасяни датите за срещи с трудов посредник, в изпълнение на индивидуалния Ви план за действие, който заедно с трудовия посредник ще изготвите с цел търсене на работа.

 

Какви посреднически услуги можете да получите от бюрото по труда:

Над 200 безплатни изображения за Бежанци и ПомогнеКато лице, на което е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут имате права, идентични с правата, упражнявани от българските граждани след регистрация в бюрото по труда съгласно Закона за насърчаване на заетостта, прилаган на трудовия пазар в България.

Всички лица търсещи чрез бюрото по труда работа, както безработните, така и заетите, учащи или пенсионирани, могат да получават:

 • информация за обявени свободни работни места;
 • посредничество по информиране и наемане на работа;
 • психологическо подпомагане;
 • професионално ориентиране.

Регистрираните като безработни лица в бюрата по труда, могат да получат и услуги за: информиране, насочване и включване в:

 • програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта;
 • обучение (за професия или ключови компетентности/умения) на възрастни, вкл. и стипендия, средства за транспорт и квартира за времето на обучението;

За включването в обучение на възрастни, с изключение на обучение по български език или ограмотяване, както и за включването Ви в заетост (в т.ч. субсидирана заетост), е възможно да се изисква да удостоверите със съответните документи притежаваните от Вас: образование; професионален опит; трудов и/или осигурителен стаж; здравословно състояние /за лицата с трайно намалена работоспособност или други документи.

 

Като регистрирано лице в бюрото по труда Вашите ангажименти са:

- да уведомите в срок от 7 работни дни за промяна на настоящия Ви адрес или други декларирани при регистрацията Ви обстоятелства;

- да изпълнявате препоръките, сроковете и графика за срещи с трудовия посредник, в изпълнение на плана Ви за действие;

- при покана от ДБТ да се явите в посочените дата и час;

- да приемете предложената Ви подходяща работа и/или включване в обучение на възрастни и в програми и мерки за заетост, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове.

 

!!! Услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта и териториалните ни поделения – бюра по труда и филиали, са безплатни.

 

Къде можете да намерите повече информация?

На нашата електронна страница: https://www.az.government.bg

По телефона в или на място в съответната дирекция „Бюро по труда” - https://www.az.government.bg/pages/teritorialen-obhvat-adresi-telefoni/

 

За ДБТ – Червен бряг

тел.: 0882824921/ 0878287928; [email protected]