Електронни услуги

 

Общинска администрация Червен бряг е присъединена към  Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани  94 броя електронни форми за електронни административни услуги:

 

Услуга

УРИ

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

1988

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

1996

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1997

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

1998

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2000

Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2005

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2006

Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

2007

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2008

Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

2010

Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

2011

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

2012

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2014

Издаване на удостоверение за наследници

2016

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2017

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2020

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2021

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

2029

Възстановяване или промяна на име

2033

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2034

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2035

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2036

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2037

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2038

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2039

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2040

Издаване на разрешително за достъп до горски територии

2045

Категоризация на места за настаняване

2047

Прекратяване на категория на туристически обект

2050

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

2051

Припознаване на дете

2053

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2056

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2057

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2058

Издаване на заповед за изземване на имот

2059

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2066

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

2068

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2069

Издаване на удостоверение за декларирани данни

2071

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2073

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2075

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2076

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2078

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2079

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2080

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2081

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2087

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2088

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2091

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2092

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2095

Справки (устни и писмени) от кадастъра

2099

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

2101

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2104

 Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

2105

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2107

Издаване на удостоверение за правно ограничение

2108

Издаване на удостоверение за семейно положение

2109

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2110

Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2111

Попълване/поправка на кадастрален план

2115

Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2118

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

2120

Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

2121

Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

2123

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2124

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2126

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2128

Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2131

Промяна в актовете за гражданско състояние

2132

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2138

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

2390

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2391

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2393

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2395

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

2396

Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

2715

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

2834

Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

2982

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9401

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9402

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона

9403

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

9404

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

9405

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

9406

Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

9407

Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

9408

Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

9409

Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

9410

ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

9411

Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

9412

Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

9413

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

9414

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък 9415

 

 

https://www.pleven.bg/uploads/MyDocuments/gerb.gif

 

Държавна агенция „Електронно управление“
Единен портал за достъп до електронни административни услуги