Електронни услуги

    Проверка на задължения местни данъци и такси в реално време - указания

 

    Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. - Виж!!!

 

 

Общинска администрация Червен бряг е присъединена към  Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани  електронни форми за електронни административни услуги.

Вие можете да заявите електронна административна услуга (ЕАУ), като подадете заявление и приложите необходимите документи, използвайки квалифициран електронен подпис (КЕП). 
Необходимо е да имате:
•         Валиден сертификат за КЕП.
•         Браузър Internet Explorer, Mozilla, Chrome.

Необходимо е да направите следното :
•         Да свалите и попълните бланката (заявление) за избраната услуга. За целта е необходимо да имате инсталиран софтуер за работа с PDF-документи. Свалянето на бланката може да извършите от бутон "Изтегли" срещу наименованието на съответната услуга.
•         Да добавите съпътстващите(изискуеми), документи в електронен вид от бутон "Прикачи". Прилаганите към заявяваната услуга документи е необходимо да бъдат предварително подписани с КЕП. Задължително е подписаният файл да съдържа в себе си електронния подпис (формат *.p7m).
•         Да регистрирате заявлението от бутон "Подаване на заявлението". Няма да се регистрира заявлението, ако липсва изискуем документ или ако някой от приложените документи не е подписан с КЕП. 
 
Резултат:
•         Получавате входящ номер на заявената  ЕАУ.
•         Получавате крайния резултат от услугата по посочения от Вас начин.
 
Вашите документи трябва да отговарят на следните условия:
•         Електронното заявление да е попълнено на разбираем български език, на кирилица, без съкращения.
•         Прилаганите документи могат да бъдат във формат на Microsoft Office или PDF.
•         Документите да не съдържат криптиран текст 
•         Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси 
 
Забележка: Ако исканата услуга изисква заплащане, то системата няма да позволи нейното изпълнение преди извършването му. Плащането може да се извърши по електронен път . Банковите сметки и кодовете за плащане на всяка е-услуга са посочени в описанието на услугата.
Доброволно предоставените данни от потребителите на този сайт данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Личните данни се ползват само за целите, за които са предоставени. 


Услугите и информацията за тях са публикувани на следния интернет адрес https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/

Услуга

УРИ

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

1988

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

1989

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1990

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1991

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

1992

Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

1993

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

1994

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

1996

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1997

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

1998

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2000

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2001

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2002

Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2005

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2006

Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

2007

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2008

Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

2010

Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

2011

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

2012

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2014

Издаване на удостоверение за наследници

2016

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2017

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2018

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

2020

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2021

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

2023

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2024

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2025

Издаване на скици за недвижими имоти

2027

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

2029

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

2031

Възстановяване или промяна на име

2033

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2034

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2035

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2036

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2037

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2038

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2039

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2040

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

2041

Издаване на разрешително за достъп до горски територии

2045

Категоризация на места за настаняване

2047

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

2048

Прекратяване на категория на туристически обект

2050

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

2051

Припознаване на дете

2053

Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2054

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2056

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2057

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2058

Издаване на заповед за изземване на имот

2059

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2060

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2061

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2062

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2063

Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2064

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2066

Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

2067

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

2068

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2069

Издаване на удостоверение за декларирани данни

2071

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2073

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2075

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2076

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2078

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2079

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2080

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2081

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2082

Издаване на виза за проектиране

2083

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2084

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2085

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2086

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2087

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2088

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2089

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2091

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2092

Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

2093

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2095

Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2097

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2098

Справки (устни и писмени) от кадастъра

2099

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2100

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

2101

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2104

 Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

2105

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2107

Издаване на удостоверение за правно ограничение

2108

Издаване на удостоверение за семейно положение

2109

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2110

Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2111

Издаване на разрешение за строеж

2112

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2113

Попълване/поправка на кадастрален план

2115

Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

2116

Одобряване на подробен устройствен план

2117

Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2118

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2119

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

2120

Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

2121

Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

2123

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2124

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2126

Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

2127

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2128

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2130

Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

2131

Промяна в актовете за гражданско състояние

2132

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2138

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

2390

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2391

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2393

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2395

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

2396

 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2517

Изменение на план на новообразувани имоти

2518

Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

2715

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

2834

Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

2878

Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

2982

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

3303

Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

3304

Вписване в избирателния списък

3305

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

3306

Изключване от списъка на заличените лица

3307

Изключване от списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната

3308

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9401

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9402

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона

9403

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

9404

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

9405

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

9406

Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

9407

Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

9408

Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

9409

Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

9410

ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

9411

Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

9412

Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

9413

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

9414

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

9415

Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация

9416

https://www.pleven.bg/uploads/MyDocuments/gerb.gif

Министерство на електронното управление
Единен портал за достъп до електронни административни услуги

Административен регистър