Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: "Рехабилитация на Северен обходен път/ Маркова могила - V-ти квартал/ Община Червен бряг".
  • №: 979635
  • Изпълнен
  • 29.05.2020