Съобщение – Забрана за паша 2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, чл. 125 от Закона за горите, Община Червен бряг забранява пашата на селскостопански животни в горски територии - общинска и държавна собственост по населени места на територията на общината за 2020 година, на основание Заповед № РД-10-25/24.02.2020 г. на Кмета на Община Червен бряг.

 

 

06.03.2020 14:38