Работна среща в ДГ "Зора"

 

Темата на срещата беше „Прилагане на методики за ефективно и обосновано използване на ИКТ в образователния процес.“ В срещата участваха г-жа Албена Тотева – началник на РУО – Плевен, г-жа Маруся Додова – ст. експерт ПО в РУО – Плевен, г-жа Борисова – старши експерт ПО в РУО - Враца, директори на детски градини и учители от областите Плевен и Враца, родители.

Участниците във форума наблюдаваха открита учебна практика по образователните направления Околен свят и Математика с възрастова група – 5 и 6 годишни чрез прилагане на електронни ресурси – таблети, телефони, приложения за генериране и сканиране на QR - кодове и QR – код с добавена реалност, роботизирани играчки – Оzobot, Bee-bot, индуктивни играчки, VR – очила, интерактивна маса и други.

Работната среща продължи със методически практикум с педагогически специалисти – работа по станции – приложения на Google инструменти за осъществяване на дейности в детската градина и с цел оптимизиране работата на учителите, практическо запознаване с различни информационни и комуникационни технологии и приложения на роботизирани играчки в процеса на обучение.