Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

На основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ и Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”, утвърдена със заповед № РД 01-87 от 10.02.2020 г. от  МТСП

 ОБЯВЯВА

Прием на документи по Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”Непосредствена цел на програмата е подобряване на качеството на живот на хора:

 с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;

 и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България, чрез предоставянето на персонална грижа в домашна среда, насочена към подпомагане на ежедневните им потребности за самообслужване.

 Необходими документи:

  1. Заявление-декларация (Приложение 2) – може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Червен бряг или получено на хартиен носител на посочения по-долу адрес.
  2. Уведомление за поверителност на лични данни.

 

Документите се подават от: 9:00 ч. до 12:00 ч. от 13:00 ч. до 15:00 ч. в стая 601 Община Червен бряг.

Срок за подаване на документи – постоянен.

 

 

26.02.2020 12:47