Структура на общинската администрация

Приета с решение на общински съвет Червен бряг №54/31.01.2024 г.