Структура на общинската администрация

Приета с Решение № 498/17.12.2021г. на Общински съвет- гр. Червен бряг.