Структура на общинската администрация

Приета с Решение № 41/30.12.2019г. на Общински съвет- гр. Червен бряг, в сила от 14 януари 2020г.