ОУ „Алеко Константинов”

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” – ЧЕРВЕН БРЯГ

Основно училище „Алеко Константинов”  се намира в V-ти квартал на гр. Червен бряг. Този квартал е с преобладаващо ромско население. На мястото на сегашното училище, преди 160 години отваря врати първото килийно училище на Червен бряг и стартира образователното дело в града. Значимите му постижения и традиции в миналото, ни карат да се гордеем и да полагаме грижи за тяхното съхранение и развитие.

Училището разполага с много добра материално-техническа база. През 2010 г. в учебната сграда и физкултурния салон са извършени строително-ремонти дейности, мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа за хора с увреждания   по проект на община Червен бряг, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013.

В ОУ „Алеко Константинов”, гр. Червен бряг, работят 15 педагогически специалисти. Всички са правоспособни учители по съответните учебни предмети. Педагогическите специалисти притежават значителен професионален опит и професионални компетентности, които се развиват и усъвършенстват в различни квалификационни форми на училищно, регионално и национално ниво. Училището разполага с екип от специалисти – ресурсен учител, психолог и логопед, с опит в приобщаващото образование.

Педагогическият персонал е с опит в изпълнението на проекти насочени към уязвими групи. През последните години, училището работи и изпълнява следните проекти:

  1. Проект BG051PO001-3.1.03-000„Квалификация на педагогическите специалисти”
  2. Проект  „Да направим училището привлекателно за младите хора: Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05 по ОПРЧР
  3. Проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение“, дейност 6 „Осигуряване на подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители, логопеди и/или други специалисти за деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация“, по ОПРЧР
  4. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от НОИР
  5. Проект BG05M2OP001-3.003-0001 "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие", , финансиран по ОП НОИР
  6. Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020
  7. Проект BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-C01 „Социално икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг”, Дейност 6 ”Преодоляване на стереотипи в училище”

 

Национални програми:

  1. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, Изграждане на безжични мрежи в държавните и общински училища
  2. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – 2019, Модул „Музеите като образователна среда“

 

За контакти:

Петя Георгиева Иванова – директор

тел. 0659 98078, 0879 590 339

e-mail: [email protected]