Дирекция „Финансова политика и управление на човешките ресурси“

Директор: Славка Тодорова
e-mail: stodorova@chervenbryag.bg
Тел: 0659/ 9 42 11
Приемен ден : всеки четвъртък от 15:00  до 17:00 часа

Дирекция “Финансова политика и управление на ЧР“ в йерархично отношение е на пряко подчинение на заместник-кмета на общината.

Директорът на дирекцията изпълнява функцията на главен счетоводител на общината.

Дирекцията е със следните функции:

 1. Осъществява дейността по разработването, приемането и актуализацията на бюджета на Общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;
 2. Изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;
 3. Методически ръководи и контролира разработването и изпълнението на бюджета на всичките бюджетни дейности в Общината;
 4. Разработва и внася за утвърждаване от Общински съвет Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в лева;
 5. Извършва анализ на отчетите по изпълнение на бюджета и набелязва мерки за отстраняване на установени пропуски;
 6. Осъществява оперативното ръководство за финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
 7. Извършва контрол по целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетни средства;
 8. Изготвя месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета;
 9. Координира дейността по планиране и изпълнение приходната част на бюджета в частта местни данъци и такси;
 10. Подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в общинската администрация, съгласно действащото законодателство;
 11. Организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена и ги представя за одобрение от кмета на общината;
 12. Разработва вътрешни правила за работната заплата, предлага ги за одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение;
 13. Анализира разходването на средствата от фонд “Работна заплата” и прави целесъобразни предложения;
 14. Организира разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена, както и тяхното актуализиране;
 15. Оформя документите при сключване и промяна на трудовото и служебно правоотношение, на допълнителна трудова заетост, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и заповедите на кмета на общината. Води личните досиета на служителите от общинската администрация, и издава документи и удостоверения, свързани с тях;
 16. Отговаря за приобщаването на новите служители, за квалификацията и преквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им.
 17. Води статистическата отчетност за числеността на персонала и плащанията от фонд “Работна заплата” и други източници;
 18. Оказва методическо ръководство на общинските дейности и мероприятия, по прилагането на нормативната база за заплащане на труда. ;
 19. Създава счетоводни регистри за  въвеждане на счетоводна информация от първичните документи;
 20. Осигурява всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции
 21. Изготвя ведомости за заплатите на персонала;
 22. Изготвя платежни документи и извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по бюджета на общината;
 23. Води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризация;
 24. Организира съхраняването на счетоводна  информация и ползването й, съгласно Закона за счетоводството;
 25. Изготвя годишни отчети за  касово изпълнение на бюджета;
 26. Изготвя годишен финансово счетоводен отчет и приложенията към него, съгл. Закона за счетоводството.