Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ /ГРАО/

Телефон за контакт: 0659/9 33 12

Даниела Голишарска - началник отдел ГРАО 

Теодора Христова -  Младши експерт ГРАО

Петя Монова - старши специалист ГРАО

Петя Лалова - Главен специалист ГРАО

Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГРАО/ в йерархично отношение е на пряко подчинение на Секретарят на общината.

Функции на отдел ГРАО:

 1. Организира изпълнението и прилагането на Закона за гражданска регистрация, както и други законови и подзаконови нормативни актове, свързани с гражданската регистрация на физически лица;
 2. Съставя, поддържа и съхранява регистрите за гражданско състояние;
 3. Създава и поддържа локална база данни “Население“ и информационната система „Актопис“ в  актуален вид;
 4. Приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;
 5. Оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства;
 6. Контролира работата на кметовете на кметства по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;
 7. Води регистър по постоянен и настоящ адрес на гражданите;
 8. Извършва гражданските ритуали и издава съответните документи за тях;
 9. Поддържа в актуално състояние избирателните списъци в общината;
 10. Участва в организирането на избори, референдуми, преброяване и други мероприятия
 11. Извършва и други дейности, вменени му със закон или подзаконов нормативен акт като компетенция на ГРАО;
 12. Осъществява  дейности по реализация на погребенията – определяне на ден и час, определяне на гробища, изкопаване, заравяне и оформяне на гроб, зидане на гроб и др. в съответствие с действащата нормативна уредба;
 13. Води регистър и картотека на покойниците в гробищните паркове- парцели , гробни места и урнови гробове;
 14. Осъществява контрол по спазване на нормативната уредба свързана с гробищните паркове.