Отдел „Хуманитарни дейности“

Началник отдел: Десислава Белчева
e-mail: [email protected]
ТЕЛ:0659/93970
GSM:0885/150553

Отдел „Хуманитарни дейности” в йерархично отношение е на пряко подчинение на заместник-кмета на общината.

Функции на отдел „Хуманитарни дейности":

 1. Координира дейностите по осигуряване обучението и възпитанието  на децата и учениците от общинските училища, детски заведения и извънучилищните звена, като осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на образованието и науката /МОН/, Регионално управление на образованието – Плевен в съответствие с  изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование;
 2. Осигурява и контролира обхвата  на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование;
 3. Осигурява и контролира условията и организацията на дейностите по предучилищно образование в общинските детски градини;
 4. Осигурява и контролира условия за целодневна организация  на учебния ден;
 5. Осигурява и контролира сигурността и здравното обслужване в учебните и детските заведения;
 6. Осигурява и контролира безплатния транспорт на правоимащите деца и ученици;
 7. Осигурява и контролира транспортните разходи на правоимащите учители;
 8. Осигурява и контролира условията за детско  и ученическо хранене, отдих и спорт;
 9. Осигурява безплатните учебници и учебни помагала на децата от подготвителните групи и на учениците от 1-7 клас;
 10. Осигурява и контролира мрежата на общинските училища и детски заведения;
 11. Съдейства при изготвяне и съгласуване на държавния план-прием за училищата по чл.142, ал.3 и допълнителния план-прием по чл.142, ал.4 от ЗПУО;
 12. Съвместно с дирекция „Финансова политика и управление на ЧР“ осъществява методическо ръководство и контрол при съставянето, изпълнението и отчитането на делегираните бюджети;
 13. Координира съвместната дейност с неправителствени организации в областта на образованието;
 14. Разработва и реализира общинската здравна и социална политика;
 15. Осъществява контрол на извършваните дейности във всички  социални услуги на територията на община Червен бряг, заедно с териториалните  подразделения на Агенция „Социално подпомагане“. Анализира нуждите от разкриване на нови социални услуги, промяна в капацитета или закриване заедно  с Регионална Дирекция  „Социално подпомагане.
 16. Координира и контролира дейността на детската ясла;
 17. Разработва, организира и отчита изпълнението на  общински стратегии, програми и планове, свързани с предоставянето на социални, здравни, образователни и културни дейности, както и за развитие на младежта, физическото възпитание и спорта;
 18. Участва в различни междуведомствени механизми със социална, здравна и образователна проблематика;
 19. Реализира конкретни социални, здравни и образователни програми и проекти, насочени към уязвими групи лица, с национално или с европейско финансиране, като координира съвместната дейност с неправителствени организации;
 20. Организира детското и ученическото здравеопазване на територията на община Червен бряг;
 21. Съдейства на регионалните структури на Министерството на здравеопазването и Районната здравноосигурителна каса / РЗОК/ при разработване и актуализиране на здравната карта на Община Червен бряг;
 22. Участва в разработването на политиката на общината, свързана със спортното и физическото възпитание;
 23. Организира провеждането на спортни и спортно-туристически прояви с населението на общината;
 24. Координира дейността на спортните клубове на територията на общината;
 25. Осигурява спортната база за провеждане на общински, регионални и държавни първенства и турнири, както и за ползване от физически и/или юридически лица;
 26. Подготвя предложения до Общинския съвет в сферата на образованието, културата, спорта, училищното и детско здравеопазване, подобряване на доболничното и болничното здравеопазване, социалните услуги на населението;
 27. Участва в комисии, разглеждащи образователни, спортни и младежки проблеми;
 28. Чрез свои представители участва в Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 29. Води регистър на вероизповеданията, регистрирани на територията на общината;
 30. Организира осъществяването на младежката политика и участието на младите хора в общественият живот на местно ниво;
 31. Организира и координира изпълнението на Общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекция "Социално подпомагане";
 32. Осъществява връзки с институции и организации, имащи отношение към решаване на социални и образователни проблеми в общината;
 33. Участва в разработването и реализирането на програми за превенция на зависимостите сред подрастващите;
 34. Осъществява общинската политика в областта на културата и културно-историческото наследство;
 35. Координира и подпомага дейността на читалищата, пенсионерските клубове, клубове на инвалида и др. на територията на общината;
 36. Изготвя и реализира общинския културен календар.

Проекти и дейности

Други документи