Отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“

Началник отдел: Цветелинка Йотова

email: [email protected]

телефон: 0659/ 9 23 40

Отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“ в йерархично отношение е на пряко подчинение на заместник-кмета на общината.

 Функции на отдел „Обществени поръчки,  програми и проекти“

 1. Координира планирането на обществените поръчки с оглед избягване  на разделяне на поръчки;
 2. Изпраща за публикуване предварителните обявления, обявленията и  решенията за откриване на процедурите по възлагане на обществените поръчки, решенията за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедура;
 3. Изготвя всички документи, без тези съдържащи технически условия, изискуеми по Закона за обществени поръчки и нормативните актове по прилагането му, необходими за провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки;
 4. Извършва всички действия, свързани с техническата и технологична подготовка и провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки, вкл. проектите за договори;
 5. Участие в комисии за разглеждане , оценка и класиране на офертите;
 6. Поддържа регистъра на договорите на Общината по проведените обществени поръчки и изпраща до Агенцията  за обществени поръчки информация за сключените договори след проведените процедури по възлагане на обществени поръчки;
 7. Изготвя справки за откритите процедури по ЗОП при поискване от Агенцията по обществени поръчки, Сметна палата и други органи, осъществяващи контрол;
 8. Осъществява процесуално  представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и всички органи на съдебната власт по обжалвани процедури по обществени поръчки;
 9. Съхранява сключените концесионни договори и договори за възлагане на обществени поръчки по Закона  за обществените поръчки, ведно със  съставените по тях досиета;
 10. Събира, обобщава и представя своевременна и точна информация за възможностите за финансиране на проекти от различни програми на ЕС и други донорски организации;
 11. Организира и координира дейностите по подготовка на проектни предложения, свързани с кандидатстването на Община Червен бряг по проекти и програми, в това число:
 12. Сформира експертни  екипи за кандидатстване по различни програми на ЕС и други донорски организации;
 13. Организира дейността по успешно списване на проекти, ако е необходима в координация с други дирекции и звена в Общината;
 14. Проследява процеса на оценка на проектните предложения, подадени от Община Червен бряг;
 15. Оказва методическа помощ между отделните ресори в Общината и предоставя информация и експертна помощ за кандидатстване по проекти;
 16. Участва в изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, финансирани по Оперативните програми, Структурни фондове на ЕС и други национални и международни финансиращи институции;
 17. Сформира и организира дейността на екипите за управление на  отделните проекти, финансирани по Оперативните програми, Структурни фондове на ЕС и други национални и международни финансиращи институции, включително осъществява координация и взаимодействие с други дирекции и звена на Общината в тази връзка;
 18. Извършва вътрешен мониторинг на проекти с външно финансиране, изпълнявани от Общината;
 19. Организира и координира дейностите, свързани с  осигуряване на публичност и прозрачност относно получените от ЕС и международните финансови институции средства по проектите;
 20. Разработва местни стратегии и общински планове за действие в подкрепа на бизнеса- подобряване на  инфраструктурата и инструментите за въздействие върху бизнес климата в общината;
 21. Оказва съдействие на обществени организации и фирми, изявяващи, интерес за реализиране на собствени проекти, ориентирани към икономическото развитие на н Общината и към създаване на нови работни места;
 22. Поддържа контакти с местни, национални и международни правителствени и неправителствени  организации и структури на Европейския съюз със седалища в България и Европа;
 23. Участва в дейности по установяване на  контакти с български и чуждестранни инвеститори за изграждане на съвместни сдружения и други форми на сътрудничество  общината.