Програма за енергийна ефективност 2020-2023

Изготвянето на Програма за енергийна ефективност (ПЕЕ) от органите на местно самоуправление е залегнало в Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр.38 от 2018. ПЕЕ и програмите за тяхното изпълнение се разработват в съответствие с Националната стратегия по чл.7 от ЗЕЕ и Националния план за действие по енергийна ефективност2014 – 2020г, при отчитане на специфичните особености на регионалните планове за развитие на съответния район за планиране.

Чрез ПЕЕ се изпълнява държавната политика по енергийна ефективност за постигане на Националната индикативна цел за 2020 за пестене на горива и енергии в размер на 716 ktoe или 7291 GWh. Тази цел е заложена в Националния план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2016 и представлява 20% от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директива 2012/27/ЕО .

Общият стремеж при изпълнението на ПЕЕ е намаляване на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт на страната, чрез намаляване на потреблението на енергийни ресурси от крайните потребители на горива и енергия.

Една от ключовите цели е да се подпомогне местната власт при осигуряването на достатъчно финансиране за изпълнение на отговорностите им и за предоставяне на адекватни обществени услуги. В това отношение с програмата за енергийна ефективност се цели да се подпомогне общината да намери финансиране за решаването на належащи инфраструктурни проблеми и други социално ориентирани програми, при което обслужването на дълга се покрива изцяло от спестявания в общинските енергийни разходи.

Основната идея, заложена в разработката на бюджета на община Червен бряг за 2019-2022 г., е изпълнение на поетите ангажименти за осигуряване на условия за работа в бюджетните структури на общината с цел обезпечаване на финансирането на образователните, здравните, културните и социалните услуги на населението. Неефективната работа на местната икономика не предполага в близките години съществено увеличаване на приходите и акумулиране на средства за цялостно финансиране на проекти, които биха допринесли за значително намаляване на енергийните разходи. Оптимизиране на финансовото състояние на общинския бюджет налага усилията при енергийното планиране и управлението на общината да се насочат към подобряване на състоянието на отделни обекти, особено в сферата на образованието, здравеопазването и уличното осветление за повишаване на енергийната им ефективност.

Важно условие при формиране на общинския бюджет е включването на мерки с инвестиционен характер в строителната програма на общината за осигуряването на проекти за енергийна ефективност.