Герб на община Червен бряг

Герб на град Червен бряг  -    Гербът на град Червен бряг изразява неговата идентичност и връзката на традиции, минало и настояще.

Гербът на град Червен бряг представлява щит, който е художествено изображение на фактите, символизиращи характера на развитието му: ж.п. възел, мелнична промишленост, текстилна промишленост, селско стопанство, машиностроене.

Символите се преливат от настоящето, в лицето на младото поколение, към бъдещето с обединяваща лента н надпис : „ЧЕРВЕН БРЯГ”.