Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, Етап 2

„Енергийна ефективност“ в Периферните райони 2 

 

       УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

       Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР.

Община Червен бряг е бенефициент по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма Региони в растеж 2014 – 2020 г. по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2”. Дейностите по настоящата процедура ще се осъществяват на територията на град Червен бряг, като се предвижда чрез нея да продължат инвестициите за повишаване на енергийната ефективност в обществени и жилищни сгради.

Специфична цел „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система“ на Приоритетна ос 2 ще се изпълнява чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на общините – конкретни бенефициенти по приоритетна ос 2, за изпълнението на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради. Общините осъществяват подбор на обектите на интервенция – жилищни сгради на тяхна територия, които могат да получат подкрепа за енергийно обновяване в рамките на проект(и), финансиран(и) от ОПРР 2014-2020. Крайните ползватели на помощта са собственици на жилища в многофамилни жилищни сгради.