Управление на етажната собственост

ЗАКОН за управление на етажната собственост

изтеглете закона

НАРЕДБА № 3 от 17.06.2009 г.

за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост.

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2009 г.

изтеглете наредбата

Образци и документи

изтегли

I. Нормативни документи

1. Закон за  управление на  етажната  собственост

2. Наредба №3 от 17 юни 2009

II.  Формуляри за кандидатстване по програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради:

1. Нови методически указания;

III Регистри

1. Регистър на сдруженията

2. Регистър на блокове от община Червен бряг, които могат да кандидатстват за саниране през 2015-2016 год.

3. Обновяване на жилища

Процедура за оценка на ЗИФП по НПЕЕМЖС