Вътрешен одитор

Вътрешен одитор: Наталия Емилова
телефон: 0659/94211
email: [email protected]

Звено за вътрешен одит

1. Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на кмета на Община Червен бряг и докладва директно на него.

2. Звеното осъществява вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в общината, включително на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и търговските дружества с общинско участие в капитала.

3. Звеното има следните функции:

  • Планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешен одит в публичния сектор /ЗВОПС/, издаваните от министъра на финансите актове по неговото прилагане, Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс, Етичния кодекс на вътрешните одитори и Статута на звеното за вътрешен одит;
  • Изготвя на база оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, след обсъждане с Кмета на общината и с други лица нн ръководни длъжности;
  • Представя стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит за утвърждаване от Кмета на общината;
  • Идентифицира и оценява рисковете в Община Червен бряг;
  • Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол;
  • Проверява и оценява съответствието на дейността със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите, надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация, създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, изпълнението на договорите и поетите ангажименти;
  • Изпълнява одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране.
  • За всеки одитен ангажимент за даване на увереност изготвя одитен план, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
  • Докладва и обсъжда с кмета на общината и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
  • Докладва на кмета всички случаи на констатирани индикатори за измама;
  • Дава препоръки в одитните доклади за подобряване на дейностите в община Червен бряг, подпомага кмета на общината и ръководителите на одитираните структури при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
  • По инициатива на кмета на общината, осъществява одитни ангажименти за консултиране, като съвети, мнения, обучения и други с цел подобряване процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;
  • Изготвя и представя на кмета на общината /до 20 февруари на следващата година/ и на Общинския съвет /до 28 февруари на следващата година/ годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който се изпраща на министъра на финансите в срок;
  • Осигурява повишаването на професионалната си квалификация и осъществява контакти с други звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.