Главен архитект

Гл. архитект: арх. Бойко Балтаков

Телефон: 0659/93341

Поща: [email protected]

Приемни дни: Вторник, Сряда: 09:00 - 16:00

Главният архитект на общината се назначава от кмета на общината и изпълнява следните функции:

  1. Ръководи, координира и контролира дейностите по устройствено планиране, проектирането и строителството на територията на общината;
  2. Координира и контролира  дейността на звената, създадени за изпълнение на функциите и задачите по закона за устройство на  територията /ЗУТ/;
  3. Издава административни актове, съобразно правомощията, предоставени по ЗУТ;
  4. Ръководи работата на  общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ и контролира изпълнението на решенията му;
  5. Изпълнява и други задачи, възложени му от кмета на общината;
  6. Участва в рамките на своите компетентности в комисии свързани с дейността на общината.