Административни услуги - отдел "Местни данъци такси"

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

9401 Декларации по чл.14  от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти

9402 Декларация по чл.54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9403 Декларация по чл.54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона 

9404 Декларация по чл.54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно превозно средство

9405 Декларация по чл.54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно превозно средство

9406 Декларация по чл.14, ал. 2  от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти

9407 Декларация  чл.27 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти, освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

9408 Декларация по чл.49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

9409 Декларация по чл.32, ал.2 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

9710 Декларация по чл.71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

9411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължениея и такси по ЗМДТ

9412 Данъчна декларация по чл.61 н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

9414 Декларация по чл.61 х от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

9415 Декларация по чл.61 р, ал.5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Декларация по чл.117 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.175, ал.1 от ЗВМД за притежаване на куче

Декларация по чл.16, ал.2, т.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Червен бряг за определяне размера на такса битови отпадъци, според количеството битови отпадъци

 

Декларация по чл.18, ал.10 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Червен бряг за освобождаване от такса за битови отпадъци на имоти публична общинска и публична държавна собственост

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства

Издаване на ПИН за достъп до електронна справка местни данъци и такси

Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по ЗМДТ

Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битовите отпадъци