„Инженеринг – изготвяне на технически проект, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Червен бряг по ул. ,,Г. С. Раковски“ и ул. ,,Антим І“ по трасето на път ІІІ-308 (Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг) в чертите на населеното място“
  • №: 981151
  • Възложена
  • 08.06.2020