Профил на купувача

Обществени поръчки

Тип:
Статус:
№:
Начална дата:
Крайна дата:
 • №: 976434
 • Възложена
 • 11.05.2020

Линк към технически проект: https://www.chervenbryag.bg/bg/1588235184.html Дата на публикуване: 11.05.2020г.

 • №: 974980
 • Възложена
 • 30.04.2020
 • №: 974972
 • Възложена
 • 30.04.2020

 • №: 971493
 • Възложена
 • 08.04.2020

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Услуга – Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи.  
Предметът на обществената поръчка е  Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради-кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на Община Червен Бряг”.
Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а именно: упражняване на строителен надзор за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка и изготвяне на технически паспорт за обектите.

Проекти: Дата на публикуване - 08.04.2020г.

 • №: 969286
 • Възложена
 • 30.03.2020

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни общински сгради-кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг ” по три обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Реселец в УПИ VIII, кв. 41 по плана на с. Реселец, общ. Червен бряг;

Обособена позиция 2: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Сухаче в УПИ VIII, кв. 19 по плана на с. Сухаче, общ. Червен бряг;

Обособена позиция 3: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Ракита в УПИ II-723, кв. 70, по плана на с. Ракита, общ. Червен бряг.

Проекти: Дата на публикуване - 30.03.2020г.

 • №: 963009
 • Възложена
 • 04.03.2020

Изпълнение на инженеринг (изготвяне на инвестиционен проект фаза „работен“, авторски надзор и строителство) на обект: “Рехабилитация на общински път PVN 1187 (Червен бряг – Чомаковци – Девенци -Телиш от км 8+500 до км 16+500) по проект „По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към ТЕН-Т мрежата”, Програма „Интеррег V-А” Румъния – България 2014-2020

Идеен проект 2.2 – Дата на публикуване: 04.03.2020г.

Документи:
Дата на публикуване Файл
04.03.2020   Решение за откриване на процедура – Дата на публикуване: 04.03.2020г.
04.03.2020   Обявление за поръчка – Дата на публикуване: 04.03.2020г.
04.03.2020   Инженеринг-Документация за участие – Дата на публикуване: 04.03.2020г.
04.03.2020   Идеен проект 1
04.03.2020   Идеен проект 2-1
04.03.2020   Идеен проект 3-1
04.03.2020   Идеен проект 3-2
04.03.2020   Идеен проект 4
19.03.2020   Отговор на запитване
19.03.2020   Решение за изменение
25.03.2020   Отговор на запитване
22.04.2020   Отговор на запитване
23.04.2020   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
29.05.2020   Протокол №1
27.07.2020   Съобщение за отваряне на ценови предложения
30.07.2020   Протокол №2 и №3
30.07.2020   Решение за избор на изпълнител
30.10.2020   Съобщение за удължаване срока на валидност на офертите
21.12.2020   Договор и приложения
21.12.2020   График
21.12.2020   Обявление за възложена поръчка
 • №: 959629
 • Изпълнен
 • 12.02.2020

Изпълнение на мерки по информация и публичност на проект: „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“ с бенефициент община Червен бряг, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Организиране на събития, разпространение на публикации и флаш памет“;

Обособена позиция № 2: „Изработване и разпространение на информационни материали“.