Обяви и съобщения

Разрешение за строеж №13/ 20.03.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №13/19.03.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 кW върху покрива на съществуваща сграда „Автоцентър“, в УПИ ХV-2522, кв.128 по плана на гр. Червен бряг, строеж от VІ /шеста/ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Петко Н. Петков

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Бойко Балтаков

Главен архитект община Червен бряг

Съгласно Заповед №РД-11-11(1)/13.03.2020 год.

 

Дата на обявяване: 20.03.2020 год.

 

04.04.2020 11:34

Разрешение за строеж №14/ 20.03.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №14/19.03.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Приемо-предавателна станция №3519 на „Теленор България“ ЕАД и преустройство на съществуваща приемо-предавателна станция /ППС/ №VТ5356_Е на „БТК“ ЕАД“, в поземлен имот с идентификатор 72206.229.1, м. “Паметниците“ в землището на с. Телиш, община Червен бряг, строеж от ІІІ /трета/ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, б.“з“ от ЗУТ и чл.6, ал.7, б.“з“ от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: 1.“Теленор България“ ЕАД гр.София

                        2. „БТК“ ЕАД гр. София

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

Арх. Бойко Балтаков

Главен архитект община Червен бряг

Съгласно Заповед №РД-11-11(1)/13.03.2020 год.

 

Дата на обявяване: 20.03.2020 год.

 

04.04.2020 11:44

Разрешение за строеж № 11/ 10.03.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №11/10.03.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: „Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 кW върху покрива на съществуваща жилищна сграда и на прилежащия терен“ в УПИ ІХ-1724, кв.24 по плана на гр. Койнаре, строеж от VІ /шеста/ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Възложител: Андрей Панчовски и „Вапком“ ЕООД гр. София

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.


Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг
Дата на обявяване: 12.03.2020 год.

 

12.03.2020 14:19

Разрешение за строеж № 12/ 10.03.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №12/10.03.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: „Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 кW върху покрива на сграда и на прилежащото пространство“, в УПИ ХХІХ-402, кв.84 по плана на с. Радомирци, строеж от VІ /шеста/ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Възложител: Петко Петков и ЕТ „Ел Инвест-Петко Петков“

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.


Арх. Пламена Агалова Главен архитект община Червен бряг
Дата на обявяване: 12.03.2020 год.

 

12.03.2020 14:21

Списък на допуснатите и недопуснати кандати до участие в конкурс за длъжността „Началник отдел ОППП“

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 16.03.20г., от 10,00 ч., в ст. 306 в сградата на  общинска администрация Червен бряг, ул. „Антим І“ №1 .

 

10.03.2020 11:00

Разрешение за строеж No 10/ 05.03.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №10/05.03.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:
„Преустройство на съществуващи сгради в УПИ Х „За заведение за социални грижи“ в кв.23 по плана на с. Реселец, община Червен бряг в Дом за стари хора“, строеж от ІV /четвърта/ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, б. “б“ от ЗУТ и чл.8, ал.2, б. „б“, т.3 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Възложител: Фондация “Спокоен живот“ гр. София
Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.


Арх. Пламена Агалова
Главен архитект община Червен бряг

 

06.03.2020 14:54

Годишен план за паша, списък на имоти – пасища, правила за ползване

* * *

 

06.03.2020 14:47

Разрешение за строеж № 09/25.02.2020 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 09/25.02.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:
„Едноетажна офис сграда“ при наличие на декларация за съгласие от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с РЗП 57.99 м2 в УПИ Х, кв.164А по ПРЗ на гр. Червен бряг с идентификатор 80501.806.470 по КК и КР на гр. Червен бряг, на ул. „Паисий“ №82,
строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „а“ от ЗУТ и чл.10, ал.1, т.4 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Възложители: Митко Стоянов.
Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.


Арх. Пламена Агалова
Главен архитект община Червен бряг

 

06.03.2020 14:32