Обяви и съобщения

Разрешение за строеж № 28/12.05.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 28/12.05.2020г. от Главния архитект на общината за обект:

„Преустройство на част от съществуваща „Фурна“ за „Магазин за хранителни стоки“ със ЗП 78,42кв.м в УПИ III-624, кв.1 по плана на с. Радомирци,

строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „г“ от ЗУТ и чл.11 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: К. Д. КОСТОВ в качеството му на упражняващ търговска дейност като Едноличен търговец с фирма ЕТ „КАЛИНА-24 – КАЛИН КОСТОВ“

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

 

 

 

13.05.2020 11:08

Съобщение за реда на регистрация на животновъден обект

 

 

12.05.2020 11:41

Покана за кръгла маса ПГХТ 26.04.2020

Покана за кръгла маса ПГХТ 26.04.2020

Програма за кръгла маса ПГХТ 26.04.2020

21.04.2020 14:14

Съобщение

На 14.04.2020г. в Министерството на труда и труда и социалната политика, Кмета на Община Червен бряг – Д-р Цветан Костадинов, и ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ заместник-министър Зорница Русинова, подписаха допълнително споразумение № 01 към договор № ВG05М9ОР001-2.040-0092-С01 и е отразено в ИСУН по Процедура ВG05М9ОР001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 3" на стойност 244 860,00 лева.
Изпълнението на дейностите ще осигури предоставяне на услуги за преодоляване на последиците на пандемията от COVID-19 на минимум 154 потребители:
  -възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, 
  -хора с увреждания 
  -лица и техните семейства поставени под карантина във връзка с COVID-19 на територията на Община Червен бряг.

Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на Община Червен бряг, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. 
 

15.04.2020 13:29

Разрешение за строеж №18/ 07.04.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №18/07.04.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Външно кабелно електрозахранване НН за обект „Районно управление-Полиция, административна сграда“, находяща се в УПИ V, кв.8 по плана на гр. Червен бряг, ПИ 80501.801.531 по КК и КР на гр. Червен бряг, строеж от ІІІ /трета/ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗУТ и чл.6, ал.2, т.6 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД гр. София

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 08.04.2020 год.

 

08.04.2020 14:43

Разрешение за строеж №15/ 30.03.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 15/30.03.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Стопанска сграда за обработка на пчелни продукти“ с РЗП-68.99 м2, находяща се в УПИ V-213, кв. 11 по плана на с. Глава, община Червен бряг,  

строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „в“ от ЗУТ и чл.10, ал.3 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложители: Софка Каменова и Цветослав Каменов.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Бойко Балтаков

Главен архитект община Червен бряг

съгласно Заповед № РД-11-11-(1)/13.03.2020г.

 

04.04.2020 11:50

Разрешение за строеж №16/ 30.03.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 16/30.03.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите на ПГХТ „Юрий Гагарин“: Основен учебен корпус с идентификатор 80501.806.307.1 с РЗП 1371,1кв.м; Работилница и столова с идентификатор 80501.806.307.2 с РЗП 882,5кв.м и Физкултурен салон с идентификатор 80501.806.307.3 с РЗП 269,3кв.м“   в УПИ I в кв.161 по плана на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор: 80501.806.307 по КК и КР на гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, във връзка с реализацията на проект по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“,

строеж от IV (четвърта) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 , буква „б“ от ЗУТ и чл.8 ал.2, т.3 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Бойко Балтаков

Главен архитект община Червен бряг

съгласно Заповед № РД-11-11-(1)/13.03.2020г.

 

04.04.2020 11:53

Разрешение за строеж №17/ 30.03.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 17/30.03.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Рехабилитация на ул. „Георги Бенковски“ от ОК 552 до ОК 674 в гр. Червен бряг, Община Червен бряг,

строеж от IV (четвърта) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „а“ от Закона за устройство на територията и Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

Възложител: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Бойко Балтаков

Главен архитект община Червен бряг

съгласно Заповед № РД-11-11-(1)/13.03.2020г.

 

04.04.2020 11:55