Обяви и съобщения

Обява

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка /терен № 13/ за поставяне на павилион с площ 10.00 кв.м, находяща се в кв. 71, УПИ II – 1288 по плана на гр. Койнаре

 

19.06.2020 14:11

Обява

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини № 2.3, № 2.5, № 6.2, № 7.1   за търговия, находящи се на Общински пазар гр. Червен бряг за срок от 5 /пет/ години    

 

19.06.2020 14:14

Конкурс

З А П О В Е Д 
№ РД-09-329/19.06.2020 г. 

На основание чл. 44, ал 2  от ЗМСМА, чл.10 и чл.10а, ал. 1  от Закона за държавния служител и чл.13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители 
 

 

19.06.2020 16:21

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 26.06.2020 година /петък/ от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет 

 

18.06.2020 10:50

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

1. БОРИСЛАВ ДАНАИЛОВ БОРИСОВ

Съсобственик на УПИ XIII-486, кв.33 по плана на с. Телиш,

2. ПЕНКА ДАНАИЛОВА МАРИНОВА

Съсобственик на УПИ XIII-486, кв.33 по плана на с. Телиш,

3. ДИМИТЪР ЛАЛОВ СТОЙКОВ

Съсобственик на УПИ XI-503, кв.33 по плана на с.Телиш,

4. ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА СТОЙКОВА – АТАНАСОВА

Съсобственик на УПИ XI-503, кв.33 по плана на с.Телиш,

5. МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

 Съсобственик на УПИ XIV-487, кв.33 по плана на с.Телиш,

 

 

18.06.2020 13:58

Разрешение за строеж № 40/ 16.06.2020г.

Разрешение за строеж № 40/ 16.06.2020г.

17.06.2020 12:34

Разрешение за строеж № 35/ 16.06.2020г.

Разрешение за строеж № 35/ 16.06.2020г.

17.06.2020 12:29

Разрешение за строеж № 36/ 16.06.2020г.

Разрешение за строеж № 36/ 16.06.2020г.

17.06.2020 12:31