Обяви и съобщения

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг юни 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На    16  и 17  юни  2020  година в заседателната зала на VІ етаж   в сградата на община Червен бряг,  ще се проведат  заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг

 

12.06.2020 12:29

Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2019

 

09.06.2020 10:24

Заповед № РД-11-24/01.06.2020г. на Кмета на Община Червен бряг

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-24/01.06.2020г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява изменение на кадастралната основа на УПИ І-1486, УПИ ІІ-1472 и УПИ ХХV-1486,1472, кв.9 по действащия план на гр. Койнаре и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ І-1486, УПИ ІІ-1472 и УПИ ХХV-1486,1472, кв.9 по действащия план на гр. Койнаре. 

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

 

01.06.2020 15:43

Разрешение за строеж № 32/27.05.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 32/27.05.2020г. от Главния архитект на общината за обект:

„Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път ІІІ-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг) от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от квартали 41, 43 и 44 по плана на града, община Червен бряг, област Плевен“,  строеж от І (първа) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква „ж“ /съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг/от ЗУТ и чл.2, ал.7, буква „ж“ от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ“, с адрес: гр.Червен бряг, ул. „Антим І” №1.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

 

 

 

28.05.2020 10:13

Разрешение за строеж № 30/21.05.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 30/21.05.2020г. от Главния архитект на общината за обект:

„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на Диагностично-консултативен център - I“ с РЗП 2647кв.м, в УПИ I, кв.71, ПИ 80501.805.393 по КККР на гр.Червен бряг; строеж от IV (четвърта) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „д“ за обект по буква „а“ от ЗУТ и чл.9, ал.1 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ“, с адрес: гр.Червен бряг, ул. „Антим І” №1

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.2020 14:34

Разрешение за строеж № 31/21.05.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 31/21.05.2020г. от Главния архитект на общината за обект:

„Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда (читалище) със ЗП 392,60кв.м., РЗП 732,60кв.м. във физкултурен салон към ОУ „Хр. Ботев“ и покрита връзка със ЗП 34кв.м. между физкултурния салон и училището“, с. Чомаковци, общ. Червен бряг, област Плевен, ул. Хр. Ботев № 46, кв. 73, УПИ І-359,  строеж от IV (четвърта) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 , букви „б“ и „д“ от ЗУТ и чл.8 ал.2, т.3 и чл.9 ал.1 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: „ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ“, с адрес: гр.Червен бряг, ул. „Антим І” №1.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

 

 

 

22.05.2020 14:35

Разрешение за строеж № 29/19.05.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 29/19.05.2020г. от Главния архитект на общината за обект:

„Външно кабелно електрозахранване НН на РУ-Полиция, административна сграда – резервно захранване“ находяща се в УПИ V, кв.8, ПИ с идентификатор 80501.801.531 по КККР на гр.Червен бряг,

строеж от IV (четвърта) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от ЗУТ, във връзка с чл.8, ал.2, т.3 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „ЧЕР Разпределение България“ АД, гр. София.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

21.05.2020 09:11

Съобшение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ТЪРГУВАЩИ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР,

НАХОДЯЩ СЕ НА АВТОГАРА - ПАРКИНГ– ЧЕРВЕН БРЯГ

 

21.05.2020 11:36