Обяви и съобщения

Разрешение за строеж № 45/07.07.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 45/07.07.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

Търговски обект (магазин за хранителни стоки) с помещение за почивка на персонала със ЗП 102.18 м2, находящ се в УПИ І, кв. 59 по плана на с. Радомирци, строеж от V (пета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗУТ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от  Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: В. В. Вутев.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

09.07.2020 11:44

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА:

 1. МАРИЙКА МИЛКОВА АЛЕКСИЕВА

Собственик на ПИ с идентификатор 80501.173.10 по КККР на гр.Червен бряг

 1. МАРИН НИКОЛОВ БОЦОВ

Собственик на ПИ с идентификатори: 80501.172.22; 80501.173.12 и 80501.177.4 по КККР на гр.Червен бряг

 1. МЕТОДИ ИВАНОВ ЙОТКОВ

Собственик на ПИ с идентификатор 80501.174.4 по КККР на гр.Червен бряг

 1. БЕРТА КАМЕНОВА ДИЛОВА

Собственик на ПИ с идентификатори: 80501.172.20;  80501.172.21; 80501.173.11 и 80501.177.3 по КККР на гр.Червен бряг

 1. НИНА ЦОНЕВА ГАВРИЛОВА

Собственик на ПИ с идентификатор 80501.176.1 по КККР на гр.Червен бряг

 1. НИКОЛАЙ ИВАНОВ РАДЕВ

Собственик на ПИ с идентификатори: 80501.172.20;  80501.172.21; 80501.173.11 и 80501.177.3 по КККР на гр.Червен бряг

 1. ПЕТЬО КОСТОВ ПЕТРОВ

Собственик на ПИ с идентификатор 80501.173.14 по КККР на гр.Червен бряг

 1. МАЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА

Собственик на ПИ с идентификатор 80501.174.9 по КККР на гр.Червен бряг

 1. ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ДИМОВ

Собственик на ПИ с идентификатор 80501.174.9 по КККР на гр.Червен бряг

 1. НИКОЛАЙ ИВАНОВ НАКОВ

Собственик на ПИ с идентификатори: 80501.173.4 и  80501.173.5 по КККР на гр.Червен бряг

 1. МАРГАРИТА РУМЕНОВА ДРЕНОВА

Собственик на ПИ с идентификатори: 80501.173.4 и  80501.173.5 по КККР на гр.Червен бряг

 

 

09.07.2020 11:52

Проект ДНЖО 2

Община Червен бряг обявява прием на документи в изпълнение на проект „Достоен и независим живот в общността 2“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.060-0002-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001- 2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

 

Обявление Координатор

Обявление Медицинска сестра

Обявление Рехабилитатор

Обявление Социален работник

Обявление Шофьор

ЗАЯВЛЕНИЕ ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪРА - Приложение № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ И ПЕРСОНАЛ - Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - Приложение № 3

Приложение 1 Обява Домашен помощник

Приложение 2 Обява потребители

 

25.02.2021 15:02

Изменение на кадастралната основа на УПИ ХV-180, ХVІ-180, ХVІІ-180, ХVІІІ-180, ХІХ-181, ХІV-179 и ХІІ-896, кв.15 по действащия план на с. Радомирци

НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

К. СТ. ПАПАЗОВ

ГР. СОФИЯ

 

 

ОБЯВЛЕНИE

Община Червен бряг, отдел „Териториално и селищно устройство“, уведомява заинтересованите лица, на основание §4, ал. 8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, че със Заповед № РД-11-23/01.06.2020 год. на Кмета на Община Червен бряг е одобрено Изменение на кадастралната основа на УПИ ХV-180, ХVІ-180, ХVІІ-180, ХVІІІ-180, ХІХ-181, ХІV-179 и ХІІ-896, кв.15 по действащия план на с. Радомирци.

На основание § 4 ал. 9 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г., в 14-дневен срок от датата на обявяване, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, жалби и протести чрез Община Червен бряг до Административен съд гр. Плевен.

 

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

Главен архитект Община Червен бряг

 

 

 

30.06.2020 09:19

Проект за изменение на кадастралната основа на УПИ І-1486, УПИ ІІ-1472 и УПИ ХХV-1486,1472, кв.9 по действащия план на гр. Койнаре и Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ І-1486, УПИ ІІ-1472 и УПИ ХХV-1486,14

НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

Л. ХР. РАДЕВА

ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

Л. П. СТОЕВСКА

ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Червен бряг, отдел „Териториално и селищно устройство“ на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че със Заповед №  № РД-11-24/01.06.2020 год. на Кмета на Община Червен бряг е одобрен Проект за изменение на кадастралната основа на УПИ І-1486, УПИ ІІ-1472 и УПИ ХХV-1486,1472, кв.9 по действащия план на гр. Койнаре и Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ І-1486, УПИ ІІ-1472 и УПИ ХХV-1486,1472, кв. 9.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на обявяване, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, жалби и протести чрез Община Червен бряг до Административен съд гр. Плевен.

 

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

Главен архитект Община Червен бряг

 

30.06.2020 09:21

Разрешение за строеж № 41/29.06.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: „Обособена позиция № 25: Реконструкция на магистрален канал М0 от напоителна система „Бяла Слатина“ в община Червен бряг, област Плевен, „Напоителни системи“ ЕАД – клон „М

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 41/29.06.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Обособена позиция № 25: Реконструкция на магистрален канал М0 от напоителна система „Бяла Слатина“ в община Червен бряг, област Плевен, „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Мизия“,

строеж от ІІІ (трета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал.2, б. „б“, т. 5, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

30.06.2020 09:22

Разрешение за строеж № 42/29.06.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: „Склад за прикачен инвентар в ПИ 14934.222.1 по КККР на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 42/29.06.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Склад за прикачен инвентар в ПИ 14934.222.1 по КККР на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен“,

строеж от V (пета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗУТ и чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „РОСТОВ“ АД.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

 

 

30.06.2020 09:23

Заповед № РД-11-28/ 26.06.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-28/26.06.2020г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се одобрява проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на УПИ ХХХVІІ-844 и УПИ Х - „За обществено жилищно строителство, магазини и гаражи“, квартал 34, а по КККР на гр. Червен бряг – имоти с идентификатори 80501.802.276 и 80501.802.289.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

29.06.2020 15:56