Обяви и съобщения

Списък на допуснатите до конкурс за длъжност „Главен Юрисконсулт“

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 11.02.2020 г., от 11,00 ч., в ст. 306 в сградата на общинска администрация Червен бряг, ул. „Антим І“ №1 .

 

04.02.2020 15:04

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност „Директор на Дирекция – ФП и УЧР“

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 11.02.2020 г., от 10,00 ч., в ст. 306 в сградата на общинска администрация Червен бряг, ул. „Антим І“ №1 .

 

04.02.2020 15:06

Списък на допуснатите до участие в конкурс за длъжност „Директор на Дирекция – АПИО“

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 11.02.2020 г., от 9,00 ч., в ст. 306 в сградата на общинска администрация Червен бряг, ул. „Антим І“ №1.

 

04.02.2020 15:02

Стартира кампания за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства

12.02.2020 11:44

Заповед за обявяване на конкурс за назначаване на длъжността „Ст. специалист – Инспекторат“

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 •  Образование – средно
 • Професионален опит – 1 година
 • Длъжността се заема по трудово правоотношение.

Конкурсът се провежда в два етапа:

 • Решаване на тест
 • Интервю

 

04.02.2020 15:00

Разрешение за строеж №02/15.01.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №02/15.01.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Надземен резервоар за пропан-бутан, газколонка за зареждане на МПС и пункт за пълнене с газ на бутилки с обем до 5  на територията на съществуваща бензиностанция в ПИ с идентификатор 37863.227.5 по КК и КР на гр. Койнаре, строеж от І /първа/ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, б. “г“ от ЗУТ и Приложение №1 към чл.2, ал.13, т.144 /класификатор на строежите по чл.2, ал.4 и ал.10, т.1 и 2/ от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: “Радмари груп“ ЕООД гр. Червен бряг

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 15.01.2020 год.

12.02.2020 11:43

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към община Червен бряг набира кандидати за обществени възпитатели.

ОБЯВА

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към община Червен бряг набира кандидати за обществени възпитатели. 

Длъжността се заема чрез сключване на граждански договор.

    Изисквания:

 1. висше образование / бакалавър, магистър/ в областта на правото, социологията, педагогиката или психологията;
 2. опит и умение за работа с деца;
 3. да не е осъждан;
 4. да не участва в общности с асоциална насоченост. 

Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените от МКБППМН малолетни и непълнолетни лица, взаимодейства с родителите и институциите, имащи отношение към проблемите с обучението и възпитанието на децата.

При кандидатстване се подават следните документи:

 • заявление до председателя на МКБППМН; 
 • автобиография европейски формат;
 • копие от документ за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 • свидетелство за съдимост.

    Срок за подаване на документи – 20.01.2020 г., /вкл./, в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Червен бряг.       

12.02.2020 11:33

Разрешение за строеж № 01/07.01.2020 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 01/07.01.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: 

 1. „Нова ограда с Н=2.20 м. /плътна/ по чл.48, ал.4 от ЗУТ и 
 2. „Магазин за промишлени стоки“ – постройка на допълващо застрояване към новата ограда, съгласно чл.42, ал.2 от ЗУТ“ с РЗП 64.94 м2 в УПИ ІІІ-83, кв.11 по плана на Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.801.61 по КК и КР на гр. Червен бряг, 

строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, букви „в“ от ЗУТ и чл.10, ал.3, б. “в“ от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: Мирослав Панталеев 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

12.02.2020 11:34