Обяви и съобщения

Разрешение за строеж № 57/ 11.08.2020г.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 57/ 11.08.2020г. от Главния архитект на Общината. 

 

13.08.2020 09:09

Разрешение за строеж № 58/ 12.08.2020г.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 58/ 12.08.2020г. от Главния архитект на Общината.

 

13.08.2020 09:12

Обява

ОБЯВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ, ПО ЧЛ. 37И, АЛ. 14 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

 

12.08.2020 10:29

Заповед на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ – Плевен

Заповед на основание чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ  на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ – Плевен, за назначаване на комисия за  организиране и ръководене сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, на територията на община Червен бряг

 

 

12.08.2020 10:42

Програма за кръгла маса ТГ 14.08.2020 ТГ

Програма за кръгла маса ТГ 14.08.2020 ТГ

Програма за кръгла маса ТГ 14.08.2020 ТГ

10.08.2020 14:00

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Със заповед № ОХ-411/01.06.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 190 (сто и деветдесет) 

 

07.08.2020 08:53

Съобщения по Чл. 32 от ДОПК

Съобщение по Чл. 32 от ДОПК - ЕИК по БУЛСТАТ:103621789

 

07.08.2020 10:28

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Със заповед № ОХ-491 от 29.06.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 65 (шестдесет и пет)

 

07.08.2020 08:59