Обяви и съобщения

Разрешение за строеж №18/ 07.04.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №18/07.04.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Външно кабелно електрозахранване НН за обект „Районно управление-Полиция, административна сграда“, находяща се в УПИ V, кв.8 по плана на гр. Червен бряг, ПИ 80501.801.531 по КК и КР на гр. Червен бряг, строеж от ІІІ /трета/ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, б. „б“ от ЗУТ и чл.6, ал.2, т.6 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД гр. София

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 08.04.2020 год.

 

08.04.2020 14:43

Разрешение за строеж №15/ 30.03.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 15/30.03.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Стопанска сграда за обработка на пчелни продукти“ с РЗП-68.99 м2, находяща се в УПИ V-213, кв. 11 по плана на с. Глава, община Червен бряг,  

строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „в“ от ЗУТ и чл.10, ал.3 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложители: Софка Каменова и Цветослав Каменов.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Бойко Балтаков

Главен архитект община Червен бряг

съгласно Заповед № РД-11-11-(1)/13.03.2020г.

 

04.04.2020 11:50

Разрешение за строеж №16/ 30.03.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 16/30.03.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите на ПГХТ „Юрий Гагарин“: Основен учебен корпус с идентификатор 80501.806.307.1 с РЗП 1371,1кв.м; Работилница и столова с идентификатор 80501.806.307.2 с РЗП 882,5кв.м и Физкултурен салон с идентификатор 80501.806.307.3 с РЗП 269,3кв.м“   в УПИ I в кв.161 по плана на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор: 80501.806.307 по КК и КР на гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, във връзка с реализацията на проект по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“,

строеж от IV (четвърта) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 , буква „б“ от ЗУТ и чл.8 ал.2, т.3 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Бойко Балтаков

Главен архитект община Червен бряг

съгласно Заповед № РД-11-11-(1)/13.03.2020г.

 

04.04.2020 11:53

Разрешение за строеж №17/ 30.03.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 17/30.03.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Рехабилитация на ул. „Георги Бенковски“ от ОК 552 до ОК 674 в гр. Червен бряг, Община Червен бряг,

строеж от IV (четвърта) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „а“ от Закона за устройство на територията и Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

Възложител: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Бойко Балтаков

Главен архитект община Червен бряг

съгласно Заповед № РД-11-11-(1)/13.03.2020г.

 

04.04.2020 11:55

Разрешение за строеж №13/ 20.03.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №13/19.03.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 кW върху покрива на съществуваща сграда „Автоцентър“, в УПИ ХV-2522, кв.128 по плана на гр. Червен бряг, строеж от VІ /шеста/ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Петко Н. Петков

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Бойко Балтаков

Главен архитект община Червен бряг

Съгласно Заповед №РД-11-11(1)/13.03.2020 год.

 

Дата на обявяване: 20.03.2020 год.

 

04.04.2020 11:34

Разрешение за строеж №14/ 20.03.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №14/19.03.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Приемо-предавателна станция №3519 на „Теленор България“ ЕАД и преустройство на съществуваща приемо-предавателна станция /ППС/ №VТ5356_Е на „БТК“ ЕАД“, в поземлен имот с идентификатор 72206.229.1, м. “Паметниците“ в землището на с. Телиш, община Червен бряг, строеж от ІІІ /трета/ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, б.“з“ от ЗУТ и чл.6, ал.7, б.“з“ от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: 1.“Теленор България“ ЕАД гр.София

                        2. „БТК“ ЕАД гр. София

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

Арх. Бойко Балтаков

Главен архитект община Червен бряг

Съгласно Заповед №РД-11-11(1)/13.03.2020 год.

 

Дата на обявяване: 20.03.2020 год.

 

04.04.2020 11:44

Разрешение за строеж № 11/ 10.03.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №11/10.03.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: „Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 кW върху покрива на съществуваща жилищна сграда и на прилежащия терен“ в УПИ ІХ-1724, кв.24 по плана на гр. Койнаре, строеж от VІ /шеста/ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Възложител: Андрей Панчовски и „Вапком“ ЕООД гр. София

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.


Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг
Дата на обявяване: 12.03.2020 год.

 

12.03.2020 14:19

Разрешение за строеж № 12/ 10.03.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №12/10.03.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: „Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 кW върху покрива на сграда и на прилежащото пространство“, в УПИ ХХІХ-402, кв.84 по плана на с. Радомирци, строеж от VІ /шеста/ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Възложител: Петко Петков и ЕТ „Ел Инвест-Петко Петков“

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.


Арх. Пламена Агалова Главен архитект община Червен бряг
Дата на обявяване: 12.03.2020 год.

 

12.03.2020 14:21