Обяви и съобщения

Съобщение във връзка с дейността на "МИГ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър"- Процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001- 2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги

Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, с финансовата подкрепа

на ОПНОИР 2014 – 2020 г.,  обявява прием на проектни предложения по процедура

№ BG05M9OP001- 2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп

до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход

на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“

 

Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“  обявява процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001- 2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход  на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Основната цел на процедурата е  повишаване броя на успешно интегрираните, чрез образователната система, деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

 • Община Червен бряг;
 • Община Искър;
 • Детски градини на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“;
 • Училища на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“;

 

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта!

Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

 

Допустими партньори са:

 • Община Червен бряг;
 • Община Искър;
 • Детски градини на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“;
 • Училища на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

 

Дейностите по процедурата са насочени към следните целеви групи:

 • Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;
 • Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

 

Процедурата е с два срока за подаване на проектни предложения:

 • Първи краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 15.06.2020 г., включително;
 • Втори краен срок за подаване на проектни предложения: от 14.09.2020 г. до 17:00 ч. на 16.10.2020 г., включително (в случай на остатъчен финансов ресурс след първи краен срок на кандидатстване).

 

Бюджетът по процедурата за 1-ви прием: е 977 900,00 лева.

Бюджетът по процедурата за 2-ри прием е остатъчни средства след приключването на първия прием.

Финансовата помощ за дейностите е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Подаването на проектно предложение се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата  може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“: [email protected].

 

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ и в ИСУН 2020  в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 2 (две) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

- на сайта на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ - http://mig-kk.eu/

- в ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg

 

 

 

15.05.2020 16:48

Заповед № РД-11-20/15.05.2020г. на Кмета на Община Червен бряг

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-20/15.05.2020г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се разрешава  да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ ХХХVІІ-844 и УПИ Х - „За обществено жилищно строителство, магазини и гаражи“, кв. 34 по действащия регулационен план, а по КККР на гр. Червен бряг – имоти с идентификатори 80501.802.276 и 80501.802.289.

 На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповед № РД-11-20/15.05.2020г. не подлежи на оспорване

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

15.05.2020 16:56

ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ПАРТНЬОРИ

ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ПАРТНЬОРИ

по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст - Червен бряг-Искър“   – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“

 

         Във връзка кандидатстване на Община Червен бряг за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи и кандидатстване по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст - Червен бряг-Искър“   – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ на ОПНОИР, партньорството с поне една детска градина на територията на „МИГ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър“, училище на територията на „МИГ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър“ или юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) на територията на „МИГ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър“ е задължително.

Допустимите партньори задължително следва да имат седалище и адрес на управление на територията на „МИГ Карлуковски карст-Червен бряг - Искър“ и да реализират дейностите по проекта в същата територия.

 

ВАЖНО: Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), следва да са регистрирани и действащи на територията на „МИГ Карлуковски карст - Червен бряг – Искър,  най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ на стратегии за ВОМР с многофондово финансиране преди 31.08.2017 г.

В ролята си на партньори, ЮЛНЦ могат да изразходват средства само за дейности, които имат нестопански характер.

ЮЛНЦ – партньори по настоящата процедура попълват наред с другите декларации и декларация за разграничаване на икономическата от неикономическата дейност (Приложение V).

Допустимите партньори по настоящата процедура могат да участват в повече от едно проектно предложение по мярка „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ към стратегия за ВОМР стига да имат достатъчен капацитет за това. Посоченото обстоятелство се проверява на етап административно съответствие и допустимост.

Необходимо е кандидатите за партньори да опишат своя капацитет  за изпълнение на заложените дейности в съответните направления като партньор.

При проявено желание, моля депозирайте Вашите документи в Център за услуги и информация на граждани или на e-mail: [email protected]

Срок за подаване на документи: до 25 май 2020 г.

14.05.2020 08:50

Съобщение за нарушено водоснабдяване в с. Сухаче на 14 май 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 14.05.2020 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Сухаче.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

14.05.2020 10:42

Разрешение за строеж № 28/12.05.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 28/12.05.2020г. от Главния архитект на общината за обект:

„Преустройство на част от съществуваща „Фурна“ за „Магазин за хранителни стоки“ със ЗП 78,42кв.м в УПИ III-624, кв.1 по плана на с. Радомирци,

строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „г“ от ЗУТ и чл.11 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: К. Д. КОСТОВ в качеството му на упражняващ търговска дейност като Едноличен търговец с фирма ЕТ „КАЛИНА-24 – КАЛИН КОСТОВ“

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

 

 

 

13.05.2020 11:08

Съобщение за реда на регистрация на животновъден обект

 

 

12.05.2020 11:41

Покана за кръгла маса ПГХТ 26.04.2020

Покана за кръгла маса ПГХТ 26.04.2020

Програма за кръгла маса ПГХТ 26.04.2020

21.04.2020 14:14

Съобщение

На 14.04.2020г. в Министерството на труда и труда и социалната политика, Кмета на Община Червен бряг – Д-р Цветан Костадинов, и ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ заместник-министър Зорница Русинова, подписаха допълнително споразумение № 01 към договор № ВG05М9ОР001-2.040-0092-С01 и е отразено в ИСУН по Процедура ВG05М9ОР001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -Компонент 3" на стойност 244 860,00 лева.
Изпълнението на дейностите ще осигури предоставяне на услуги за преодоляване на последиците на пандемията от COVID-19 на минимум 154 потребители:
  -възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, 
  -хора с увреждания 
  -лица и техните семейства поставени под карантина във връзка с COVID-19 на територията на Община Червен бряг.

Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на Община Червен бряг, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. 
 

15.04.2020 13:29