Обяви и съобщения

Съобщение

    Община Червен бряг съобщава на всички заинтересовани, че на основание чл.8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС има намерение да допълни Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг за 2023 г., приета с Решение № 801/28.02.2023 г. на Общински съвет - Червен бряг с имот за продажба, находящ се в с. Телиш, ул. „Маршал Толбухин“ № 41 ................

25.08.2023 20:00

Търгове с тайно ноддаване

    Община Червен бряг обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 год, съгласно Приложение №1.

 

Приложение №1

25.08.2023 11:00

Съобщение

    НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

БИСЕР АЛЕКСАНДРОВ БОРИСОВ съсобственик на УПИ XIII-57, кв.108

РОСИЦА ФИЛИПОВА БОРИСОВА съсобственик на УПИ XIII-57, кв.108

АНДРИЯН РАДОСЛАВОВ БЕЛМУСТАКОВ съсобственик на УПИ XIII-57, кв.108

 

 

22.08.2023 21:34

Съобщение

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Червен бряг , ръководството на община Червен бряг кани всички кметове на населени места от общината, бизнес организации, неправителствени организации и граждани  от   общината  за  провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2023 година.

 Публичното обсъждане ще се проведе на 24.08.2023г. от 14,00 часа в Ритуалната зала на гр. Червен бряг.

 

Д-р  Цветан Костадинов

Кмет на Община Червен бряг

 

    Проект за бюджет 2023 на Община Червен бряг

17.08.2023 11:10

Съобщение

Относно: Провеждането на инвентаризация на свиневъдните обекти „лични стопанства“

Уважаеми жители на територията на община Червен бряг, Община Червен бряг уведомява всички жители на територията на общината, във връзка с получено писмо от Областна администрация гр. Плевен относно заболяването Африканска чума по свинете (АЧС), започват периодични проверки за инвентаризация на свиневъдните обекти „лични стопанства“.

Допълнителна информация може да получите от Кметовете на кметствата на територията на Общината.

 

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг

 

15.08.2023 13:38

Съобщение

    Във връзка с  предстоящия традиционен есенен панаир, който ще се проведе от 01.09.2023 г. – 03.09.2023 г., Община Червен бряг предоставя  за търговска дейност 5 /пет/ броя модулни дървени къщички по 6 кв. м.  всяка, разположени на централен градски площад „Марко Ненков”, съгласно утвърдената от Главния архитект на Община Червен бряг Схема за поставяне.  

15.08.2023 08:52

Съобщение

    Относно провеждането на инвентаризация на свиневъдните обекти „лични стопанства“

15.08.2023 08:54

Обяви - помещения под наем

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин № 3.14 с площ 9.0 кв.м. находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг за срок от 10 /десет/ години. ..........

 

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи помещения, находящи се в сградите на кметствата – гр. Койнаре, с. Горник, с. Реселец, с. Чомаковци, с. Ракита, с. Телиш, с. Лепица и с. Сухаче за срок от 5 /пет/ години. ..............

 

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка № 12 за поставяне на павилион с площ 48.00 кв.м, находяща  се в кв. 71, парц. II по плана на гр. Койнаре за срок от 5 /пет/ години. ..............

10.08.2023 16:25