Обяви и съобщения

ЕСЕННО-КОЛЕДЕН БАЗАР

З А П О В Е Д

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА 

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се организира „ЕСЕННО-КОЛЕДЕН БАЗАР — 2023 Г.“ с потребителски стоки и храни на пл. „Марко Ненков“ гр. Червен бряг за периода от 12.10.2023 г. до 31.12.2023 г., - Виж ......

03.10.2023 08:51

Съобщение

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В изпълнение на задълженията си по чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Червен бряг уведомява засегнатото население, че фирма „Aнатолий Иванов - 66“ ЕООД, гр. Червен бряг има следното инвестиционно предложение  за „Осигуряване на транспортен достъп – изграждане на местен път до концесионна площ „Девенци“, землище с. Девенци, община Червен бряг“.

 

    Обява и инвестиционно предложение

02.10.2023 09:05

Съобщение

    НА ВНИМАНИЕТО НА: ИВАНЧО ГОРАНОВ НЕШОВСКИ

 

    НА ВНИМАНИЕТО НА: ПЕТЯ АНГЕЛОВА МАНОЛОВА, ИВО ПЕТРОВ ВИТЕВ

21.09.2023 08:00

Помещения под наем

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин № 2.2 с площ 15.40 кв. м, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг за срок от 10 /десет/ години.

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин № 5.4 с площ 14.85 кв. м, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг за срок от 10 /десет/ години.

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещение и склад с обща площ 41.00 кв.м. в сграда, предназначена за авобусна спирка, цялата с площ от 76 кв.м., находяща се в кв. 53, с. Глава, ул. „Г. Димитров“ № 23 за срок от 10 /десет/ години.

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещение – магазин и 3 броя складови помещения с обща застроена площ 78.00 кв.м. от сграда – фурна, находяща се в кв. 33, парцел I – 477, по плана на с. Глава, съгласно АОС № 206/11.09.2000 г. за срок от 10 /десет/ години.

15.09.2023 18:10

Съобщение

    На  19.09.2023 година  /вторник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  .............

    Предложения от всички комисии за сесия ОбС Ч. бряг - 19.09.2023 г.

    Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч. бряг - 19.09.2023 г.

14.09.2023 11:27

Заседания на постоянни комисии месец септември 2023 година

    На  12 и 13 септември   2023  година  в  заседателната зала на  VІ етаж в сградата  на Общинска администрация,  ще се проведат  заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг ..............

 

08.09.2023 19:19

Свободни работни места

    Със заповед МЗ №ОХ-685/17.08.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 2 /две/ вакантни длъжности за офицери в Сухопътните войски – гарнизон Плевен. Длъжностите ще се заемат от лица, изпълнявали кадрова военна служба. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ.

28.08.2023 10:50

Заповедна министъра на отбраната - № ОХ - 685/ 17.08.2023 г. гр. София

    Съдържание: Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба

 

    Приложение №1

28.08.2023 10:55