Обяви и съобщения

Съобщение

    Община Червен бряг съобщава на всички заинтересовани, че на основание чл.8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС има намерение да допълни Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Червен бряг за 2024 г., приета с Решение № 77/19.02.2024 г. на Общински съвет - Червен бряг със следните имоти за продажба ............

22.03.2024 08:47

Съобщение

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА (ОУПО) ЧЕРВЕН БРЯГ ЗА ПИ 61950.55.13 И ПИ 61950.57.12 ПО КККР ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАКИТА, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

          На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, „ЧЕРВЕН БРЯГ СОЛАР ПАРК“ ООД съобщава на заинтересованите лица, че се организира обществено обсъждане на Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община (ОУПО) Червен бряг за ПИ 61950.55.13 и ПИ 61950.57.12 по КККР за землището на с. Ракита, община Червен бряг.

            Общественото обсъждане ще се проведе на 30.04.2024г. от 14:00 часа в Ритуалната зала на НЧ "Н. Вапцаров 1908" в гр. Червен бряг.

            Проекта е на разположение на заинтересованите лица в стая 204, етаж II-ри в сградата на Общинска администрация – гр. Червен бряг, с адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ №1, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа, както и интернет адрес: www.chervenbryag.bg.

            Всеки работен ден до датата на провеждане на общественото обсъждане, както и по време на същото, в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/, гр. Червен бряг, се приемат писмени становища, препоръки и мнения по проекта.

 

  МЕНАХЕМ АХАРОНИ

  УПРАВИТЕЛ НА "ЧЕРВЕН БРЯГ СОЛАР ПАРК" ООД

 

    Изменение ОУП с. Ракита

20.03.2024 09:30

Обяви

 

Заповед № ОХ-117/ 02.02.2024 г.

 

 

 

 

 

 

Заповед № 3РД-289/ 28.02.2024 г.

 

 

19.03.2024 08:43

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА:

АНЕЛИЯ ЛЮБОВА ПЕТКОВА - съсобственик на УПИ X-376

ПЕТЯ ЛЮБОВА АТАНАСОВА - съсобственик на УПИ X-376

 

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ), Отдел „ КРВП “, Ви съобщава, че със Заповед №РД-11-39/ 01.03.2024 год. на Кмета на Община Червен бряг е одобрен проект за изменение на План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на кв. 13а и кв.13 по регулационния план на с. Рупци, община Червен бряг.

Като заинтересовано лице може да обжалвате заповедта пред Административен съд гр. Плевен в 14-дневен срок от датата на съобщението, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Община Червен бряг.

 

Приложение: копие от Заповед №РД-11-39/ 01.03.2024 год. на Кмета на Община Червен бряг

 

арх. Бойко БАЛТАКОВ

Гл. архитект на Община Червен бряг

 

18.03.2024 12:01

Обяви

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез  представяне на  заявленията в Център за административно обслужване /ЦАО/ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за покупко – продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Девенци, ул. „Пирот“ № 4Б, представляващ поземлен имот ІІ-129 с площ 680 кв. м. в кв. 11 по плана на селото, отреден за жилищно строителство, съгл. АОС № 3326/28.12.2023 г. ........

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез  представяне на  заявленията в Център за административно обслужване /ЦАО/ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за покупко – продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Горник, ул. „Иван Вазов“ № 20 А, представляващ УПИ І-402 с площ 1370 кв. м. в кв. 72а по плана на селото, актуван с АОС № 3153/29.09.2023 г. ..........

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещение с площ 16 кв. м, находящо се на втори етаж в сграда с идентификатор 80501.801.41.1, със застроена площ 93 кв. м, брой етажи 2, предназначение: Сграда за търговия. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 80501.801.41 по КККР на гр. Червен бряг с административен адрес: гр. Червен бряг, ул. „Княз Борис I“ № 18а, за срок от 5 /пет/ години. ........

11.03.2024 18:08

Обявление

    Списък с пасища, мери и ливади от ОПФ за разпределение по чл. 37и от ЗСПЗЗ

    Заявление по чл 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ

    Приложение №1

    Приложение №2

01.03.2024 12:28

Заповед за заличаване на адресна регистрация на лица, № РД–09-105/26.02.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, чл. 140а, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и във връзка с Протокол от 22.02.2024г. на комисия, назначена с моя Заповед № РД-09-84/14.02.2024г.

НАРЕЖДАМ:

Да се заличи адресната регистрация на лицата, както следва:

 

26.02.2024 14:35

Обява

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин 11.10 с площ 10.30 кв. м, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг за срок от 5 /пет/ години.

22.02.2024 12:14