Обяви и съобщения

Съобщение

Относно: Провеждането на инвентаризация на свиневъдните обекти „лични стопанства“

Уважаеми жители на територията на община Червен бряг, Община Червен бряг уведомява всички жители на територията на общината, във връзка с получено писмо от Областна администрация гр. Плевен относно заболяването Африканска чума по свинете (АЧС), започват периодични проверки за инвентаризация на свиневъдните обекти „лични стопанства“.

Допълнителна информация може да получите от Кметовете на кметствата на територията на Общината.

 

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг

 

15.08.2023 13:38

Съобщение

    Във връзка с  предстоящия традиционен есенен панаир, който ще се проведе от 01.09.2023 г. – 03.09.2023 г., Община Червен бряг предоставя  за търговска дейност 5 /пет/ броя модулни дървени къщички по 6 кв. м.  всяка, разположени на централен градски площад „Марко Ненков”, съгласно утвърдената от Главния архитект на Община Червен бряг Схема за поставяне.  

15.08.2023 08:52

Съобщение

    Относно провеждането на инвентаризация на свиневъдните обекти „лични стопанства“

15.08.2023 08:54

Обяви - помещения под наем

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин № 3.14 с площ 9.0 кв.м. находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг за срок от 10 /десет/ години. ..........

 

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи помещения, находящи се в сградите на кметствата – гр. Койнаре, с. Горник, с. Реселец, с. Чомаковци, с. Ракита, с. Телиш, с. Лепица и с. Сухаче за срок от 5 /пет/ години. ..............

 

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка № 12 за поставяне на павилион с площ 48.00 кв.м, находяща  се в кв. 71, парц. II по плана на гр. Койнаре за срок от 5 /пет/ години. ..............

10.08.2023 16:25

Свободни работни места

    Със заповед № РД-322/28.07.2023 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 80 (осемдесет) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 - гр. София, за приемане на военна служба на лица .......

 

   Обява 3РД 322 28.07.2023 НГЧ

09.08.2023 17:00

Съобщение

    НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ЦЕНКОВ – СОБСТВЕНИК НА ПИ 80501.164.25

ДЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ДИНЕВА – СОБСТВЕНИК НА ПИ 80501.163.10

08.08.2023 08:49

Свободни работни места

    Със заповед № РД-892/28.07.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка е обявена 1 (една) вакантна длъжност за войник за приемане на военна служба ................

04.08.2023 16:00

Свободни работни места

    Със заповед №ОХ-562 / 05.07.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за военни оркестранти (старшини), които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина ...............

04.08.2023 16:00