Обяви и съобщения

Обява

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин 11.10 с площ 10.30 кв. м, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг за срок от 5 /пет/ години.

22.02.2024 12:14

Обявление

    Общински съвет Червен бряг  съобщава, че със свое решение  № 105/19.02.2024 г. откри процедура за определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд – Плевен. ..........

 

22.02.2024 16:37

Свободни работни места

 

Заповед № РД-83/ 06.02.2024 год.

22.02.2024 16:44

Съобщение

    ЗАПОВЕД № РД–09-84/14.02.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, във връзка с Молба, вх. № 44-М-49/01.02.2024 г ................

15.02.2024 10:00

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА:

Нина Цветанова Георгиева – съсобственик на УПИ V-1465, кв.106

Тодор Цветанов Георгиев – съсобственик на УПИ V-1465, кв.106

Иванка Трифонова Доткова – съсобственик на УПИ V-1465, кв.106

Ваня Вълчанова Георгиева-Сиракова – съсобственик на УПИ VII-1467, кв.106

Йонко Вълчанов Вълчанов – съсобственик на УПИ VII-1467, кв.106

Милена Борисова Кръстева – съсобственик на УПИ XIII-1472, кв.106

Галина Любенова Трънска – съсобственик на УПИ XVII-1476, кв.106 ..................

 

Заповед № 11-19/ 19.01.2024 год.

15.02.2024 19:02

Съобщение

    НА ВНИМАНИЕТО НА:

ДИАНА КАЛЧЕВА ПЕТРОВА - съсобственик на УПИ VII-996, кв.100

ЦВЕТЕЛИН КАЛЧЕВ ЦОКОВ - съсобственик на УПИ VII-996, кв.100

ДОНКА ПЕТКОВА ВЕЛЕВА - съсобственик на УПИ IX -989, кв.100 ......................

09.02.2024 19:12

Обявление

    Община Червен бряг във връзка писмо Рег.№20-00-16/07.02.2024 г. от Регионална инспекция по околната среда и водите  - гр. Плевен съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, Министерството на околната среда и водите е изготвила проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна защитена зона BG0000613 „Река Искър“. .....................

 

    Приложение .............

08.02.2024 15:14

Съобщение

    НА ВНИМАНИЕТО НА:

ХРИСИМИРА ГЕОРГИЕВА МИТОВА - съсобственик на УПИ XVI-2037, кв.32

МАРИО КИРИЛОВ РАНГЕЛОВ - собственик на УПИ XV-2036, кв.32

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОЧОВ - собственик на УПИ IX-2063, кв.32 .......................

 

 

 

07.02.2024 18:04