Обяви и съобщения

Заседания на постоянни комисии месец септември 2023 година

    На  12 и 13 септември   2023  година  в  заседателната зала на  VІ етаж в сградата  на Общинска администрация,  ще се проведат  заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг ..............

 

08.09.2023 19:19

Свободни работни места

    Със заповед МЗ №ОХ-685/17.08.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 2 /две/ вакантни длъжности за офицери в Сухопътните войски – гарнизон Плевен. Длъжностите ще се заемат от лица, изпълнявали кадрова военна служба. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ.

28.08.2023 10:50

Заповедна министъра на отбраната - № ОХ - 685/ 17.08.2023 г. гр. София

    Съдържание: Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба

 

    Приложение №1

28.08.2023 10:55

Съобщение

    Община Червен бряг съобщава на всички заинтересовани, че на основание чл.8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС има намерение да допълни Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг за 2023 г., приета с Решение № 801/28.02.2023 г. на Общински съвет - Червен бряг с имот за продажба, находящ се в с. Телиш, ул. „Маршал Толбухин“ № 41 ................

25.08.2023 20:00

Търгове с тайно ноддаване

    Община Червен бряг обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 год, съгласно Приложение №1.

 

Приложение №1

25.08.2023 11:00

Съобщение

    НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

БИСЕР АЛЕКСАНДРОВ БОРИСОВ съсобственик на УПИ XIII-57, кв.108

РОСИЦА ФИЛИПОВА БОРИСОВА съсобственик на УПИ XIII-57, кв.108

АНДРИЯН РАДОСЛАВОВ БЕЛМУСТАКОВ съсобственик на УПИ XIII-57, кв.108

 

 

22.08.2023 21:34

Съобщение

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Червен бряг , ръководството на община Червен бряг кани всички кметове на населени места от общината, бизнес организации, неправителствени организации и граждани  от   общината  за  провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2023 година.

 Публичното обсъждане ще се проведе на 24.08.2023г. от 14,00 часа в Ритуалната зала на гр. Червен бряг.

 

Д-р  Цветан Костадинов

Кмет на Община Червен бряг

 

    Проект за бюджет 2023 на Община Червен бряг

17.08.2023 11:10

Съобщение

Относно: Провеждането на инвентаризация на свиневъдните обекти „лични стопанства“

Уважаеми жители на територията на община Червен бряг, Община Червен бряг уведомява всички жители на територията на общината, във връзка с получено писмо от Областна администрация гр. Плевен относно заболяването Африканска чума по свинете (АЧС), започват периодични проверки за инвентаризация на свиневъдните обекти „лични стопанства“.

Допълнителна информация може да получите от Кметовете на кметствата на територията на Общината.

 

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг

 

15.08.2023 13:38