Обяви и съобщения

Свободни работни места

    Със заповед №ОХ-562 / 05.07.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за военни оркестранти (старшини), които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина ...............

04.08.2023 16:00

Свободни работни места

    Със заповед РД-01-236/10.07.2023 г. на командира на Военноморските сили са обявени  80 (осемдесет) вакантни длъжности за матроси във военни формирования (в. ф.) от Военноморските сили .................

 

    Кратка информация длъжности Конкурс - 2023 - II

04.08.2023 17:00

Заповед № РД-10-129/03.08.2023 г. - отменени търгове

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 3 от НРПУРОИ и Протоколи № 2 от 03.08.2023 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-10-36/28.03.2023 г. и Заповед № РД-10-110/11.07.2023 г. на Кмета на Община Червен бряг .....................

03.08.2023 09:00

Съобщение

    НА ВНИМАНИЕТО НА ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ СТАМОВ

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ), Дирекция „Териториално и селищно устройство“ при Община Червен бряг, Ви уведомяваме, че е изработен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ VІI-7 и УПИ VIII-8, кв. 1 по плана на с.Реселец, при следните изисквания: ................

 

26.07.2023 20:00

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВАЛЕНТИНА ФИЛИПОВА ВЪЛКОВА

СЪСОБСТВЕНИК НА УПИ V-380, КВ.27 ПО ПЛАНА НА с. Горник

Kато заинтересовано лице по чл.131,ал.2,т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ,  Дирекция „Териториално и селищно устройство“,  при Община Червен бряг, Ви уведомява, със Заповед №РД-11-92/27.06.2023 год. на Кмета на Община Червен бряг е одобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ VII-379 и УПИ VIII-379, кв.27 по плана на с.Горник, общ. Червен бряг на основание § 8, ал.2,т.3 от ПЗР ЗУТ.

Като заинтересовано лице може да обжалвате заповедта пред Административен съд гр. Плевен в 14-дневен срок от датата на съобщението, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Община Червен бряг.

 

Приложение: копие от Заповед №РД-11-92/27.06.2023 год

 

АРХ. БОЙКО БАЛТАКОВ:

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

21.07.2023 08:37

Публични търгове с тайно наддаване

    Община Червен бряг обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година, съгласно Приложение1.

    Приложение № 1

20.07.2023 16:00

Съобщение

    СЪОБЩЕНИЕ

На  25.07.2023 година  /вторник/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  при следния  проект ....................

    Предложения от постоянните комисии за заседание ОбС Ч.бряг - 25.07.2023 г.

    Материали за обсъждане на заседание на ОбС Ч.бряг - 25.07.2023 г.

20.07.2023 17:15

Съобщение

    НА ВНИМАНИЕТО НА: ВАНЬО ВЕЛЕВ ИВАНОВ, СОНЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ), Дирекция „Териториално и селищно устройство“ при Община Червен бряг, Ви уведомяваме ...............

17.07.2023 10:01