Обяви и съобщения

Обявление

Лого Община

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ и във връзка с писмо вх. рег. № 04-01-54/ 21.12.2023г. до Кмета на Община Червен бряг от Заместник-Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-02-15-176/07.12.2023г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се разрешава на „ Дунав Солар Плант“ ЕООД да изработи  проект на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)  и план – схеми за обект: „ Въздушни електропроводи високо напрежение 400 kV от нова повишаваща подстанция в поземлен имот с идентификатор 14012.141.7 по КККР на с. Габаре, общ. Бяла Слатина до подстанция „Мизия“ в ПИ с идентификатор 61580.606.175 по КККР на с. Радомирци, Община Червен бряг.

 

Приложение: копие от Заповед № РД-02-15-176/07.12.2023г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството

 

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

03.01.2024 11:15

Съобщение

    На  18.12.2023 година  /понеделник/  от 9.00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  ................

    Материали за обсъждане на заседание ОбС Червен бряг-18.12.2023 г.

13.12.2023 13:21

Обявление

    Общински съвет Червен бряг  съобщава, че със свое решение  № 7/30.11.2023 г. откри процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд – Червен бряг.

07.12.2023 09:13

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА:

1. Тодор  Цветанов Георгиев, съсобственик на УПИ V-1465 /ПИ 80501.805.116/, кв.106 по плана на гр. Червен бряг, засегнат имот от изменението на ПУП-ПРЗ.

2. Йонко Вълчанов Вълчанов, наследник на Вълчан Георгиев Вълчанов, съсобственик на УПИ VII-1467 /ПИ 80501.805.120/, кв.106 по плана на гр. Червен бряг, засегнат имот от изменението на ПУП-ПРЗ.

3. Лиляна Дамянова Цветкова, наследник на Борис Цветков Донов, съсобственик на УПИ ХVIII-1477 /ПИ 80501.805.107/, кв.106 по плана на гр. Червен бряг, съседен имот на процедирания.

4. Галина Любенова Трънска, съсобственик на УПИ ХVII-1476 /ПИ 80501.805.106/, кв.106 по плана на гр. Червен бряг, съседен имот на процедирания.

07.12.2023 09:25

Съобщение

    НА ВНИМАНИЕТО НА

МИЛА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА- съсобственик на УПИ I-1210, кв.70а

15.11.2023 18:50

Заповед № РД 11-2661/10.11.2023 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с постъпило писмо от ОДБХ – гр. Плевен с техен изх. № 7263/10.11.2023 г. и наш вх. рег. № 17-00-1311/13.11.2023 г., относно влошена епизоотична обстановка по отношение на особено опасни заболявания по животните, възникнали на територията на Р България, като Инфлуенца по птиците, африканска чума по свинете, шарка по овцете и козите и Заповед № РД 11-2661/10.11.2023 г.  на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните ..........

13.11.2023 18:06

Съобщение

    Указания за спецефични изисквания към мерките, допринасящи за общия архитектурен облик на гр. Червен бряг във връзка с процедура: "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I" на националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

13.11.2023 13:00

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА

 

МАНУШ ФИЛИПОВ ПИРКОВ съсобственик на УПИ XIII-57, кв.108

БИСЕР АЛЕКСАНДРОВ БОРИСОВ съсобственик на УПИ XIII-57, кв.108

БИЛЯН СЛАВЧЕВ ПИРКОВ съсобственик на УПИ XIII-57, кв.108

АНДРИЯН РАДОСЛАВОВ БЕЛМУСТАКОВ съсобственик на УПИ XIII-57, кв.108

Като заинтересовано лице по чл.131,ал.2,т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ,  Дирекция „Териториално и селищно устройство“,  при Община Червен бряг, Ви уведомява със Заповед №РД-11-150/27.09.2023 год. на Кмета на Община Червен бряг е одобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XIV-60 и УПИ XV-60, кв.108 по плана на гр. Койнаре от 1966 г.(с неприложена дворищна регулация) на основание § 8, ал.2,т.3 от ПЗР ЗУТ.

Като заинтересовано лице може да обжалвате заповедта пред Административен съд гр. Плевен в 14-дневен срок от датата на съобщението, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Община Червен бряг.

 

Приложение: копие от Заповед №РД-11-150/27.09.2023 год

 

 

арх. Пл. Агалова:

Гл. архитект на Община Червен бряг

 

 

13.11.2023 18:01