Обяви и съобщения

Съобщение

    НА ВНИМАНИЕТО НА

МИЛА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА- съсобственик на УПИ I-1210, кв.70а

15.11.2023 18:50

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА

 

МАНУШ ФИЛИПОВ ПИРКОВ съсобственик на УПИ XIII-57, кв.108

БИСЕР АЛЕКСАНДРОВ БОРИСОВ съсобственик на УПИ XIII-57, кв.108

БИЛЯН СЛАВЧЕВ ПИРКОВ съсобственик на УПИ XIII-57, кв.108

АНДРИЯН РАДОСЛАВОВ БЕЛМУСТАКОВ съсобственик на УПИ XIII-57, кв.108

Като заинтересовано лице по чл.131,ал.2,т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ,  Дирекция „Териториално и селищно устройство“,  при Община Червен бряг, Ви уведомява със Заповед №РД-11-150/27.09.2023 год. на Кмета на Община Червен бряг е одобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XIV-60 и УПИ XV-60, кв.108 по плана на гр. Койнаре от 1966 г.(с неприложена дворищна регулация) на основание § 8, ал.2,т.3 от ПЗР ЗУТ.

Като заинтересовано лице може да обжалвате заповедта пред Административен съд гр. Плевен в 14-дневен срок от датата на съобщението, съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Община Червен бряг.

 

Приложение: копие от Заповед №РД-11-150/27.09.2023 год

 

 

арх. Пл. Агалова:

Гл. архитект на Община Червен бряг

 

 

13.11.2023 18:01

Заповед № РД 11-2661/10.11.2023 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с постъпило писмо от ОДБХ – гр. Плевен с техен изх. № 7263/10.11.2023 г. и наш вх. рег. № 17-00-1311/13.11.2023 г., относно влошена епизоотична обстановка по отношение на особено опасни заболявания по животните, възникнали на територията на Р България, като Инфлуенца по птиците, африканска чума по свинете, шарка по овцете и козите и Заповед № РД 11-2661/10.11.2023 г.  на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните ..........

13.11.2023 18:06

Съобщение

       НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ДИЛКОВ,

Наследник на Дилко Костадинов Вълчинов, собственик на УПИ III-234, кв.48 по плана на с. Сухаче, съседен имот на процедирания.

 

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА,

Наследник на Дилко Костадинов Вълчинов, собственик на УПИ III-234, кв.48 по плана на с. Сухаче, съседен имот на процедирания.

 

ПАОЛИНА ПЕТРОВА МИТОВА,

Наследник на Вълкана Христова Тодорова и Цвета Иванова Златкова, съсобственици на УПИ XV-233, кв.48 по плана на с. Сухаче, съседен имот на процедирания. 

   

10.11.2023 11:14

Заповеди по чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

З А П О В Е Д

РД-10-186/ 20.10.2023 г.

Гр. Червен бряг

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 3 от ЗСПЗЗ за предоставяне за ползване, чрез отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на територията на Община Червен бряг, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда и във връзка с подадени заявления за ползване от ползватели, които отговарят на изискванията на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ - Виж ...

 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-10-195/ 02.11.2023 г.

гр. Червен бряг

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 16 и ал. 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в изпълнение на Решение № 974/19.09.2023 г. на Общински съвет – Червен бряг и постъпило писмо с наш рег. № 17-00-1239/24.10.2023 г. и изх. № ПО-09-1096-168/10.10.2023 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен - Виж .....

 

06.11.2023 23:19

Съобщение

    НА ВНИМАНИЕТО НА:

РАДКА ХРИСТОВА ПЕТКОВА - съсобственик на УПИ II-165

ВАНЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА - съсобственик на УПИ XI-498

03.11.2023 10:54

Съобщение

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

В изпълнение на задълженията си по чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Червен бряг уведомява засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение  за „Изграждане на Инсталация за компостиране на „зелени отпадъци“ и/или биоразградими отпадъци в община Червен бряг с предвидена бъдеща площадка за третиране на строителни отпадъци в Поземлен имот с идентификатор 16540.38.33, м. „Пенков остров“ по КК и КР за землището на с. Горник, община Червен бряг“.

 

    Обява и Инвестиционно намерение

 

    Писмо РИОСВ

02.11.2023 09:12

Свободни работни места

24.10.2023 11:49