Обяви и съобщения

Обява

    Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ ДВ бр. 95/08.12.2015 г. и Наредба № 3/03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка техническата изправност на ЗГТ на територията на Община Червен бряг ще се проведат технически прегледи на всички колесни и верижни трактори, самоходни шасита и ремаркета, съгласно посочения ................

17.06.2024 11:23

Обяви

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин 3.13 с площ 14.25 кв. м, обособена част от сграда с идентификатор 80501.801.41.12, находяща се на Общински пазар с административен адрес гр. Червен бряг, ул. „Княз Борис I“ № 18 за срок от 5 /пет/ години.

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка № 1 за поставяне на павилион с площ 20.00 кв.м., находяща се в с. Глава в югозападната част на парцел I с площ от 4940 кв.м., отреден за парк, /в близост до автоспирка/, в кв. 53 по плана на с. Глава  за срок от 5 /пет/ години.

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот с площ 22.80 кв.м., представляващ магазин със ЗП от 13.6 кв.м., находящ се на първи етаж в югоизточната част на Масивна сграда с идентификатор 80501.801.41.1 и помещението под вътрешното стълбище със ЗП 9.2 кв.м. за срок от 5 /пет/ години, с административен адрес гр. Червен бряг, ул. „Княз Борис I“ № 18А, Общински пазар - Червен бряг за срок от 5 /пет/ години.

14.06.2024 15:00

Обява

    Община Червен бряг обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, находящи се в землищата на община Червен бряг, на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за срок от една календарна година и на основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за срок от една стопанска година, съгласно Приложенията със свободни общински имоти. ..............

 

29.05.2024 14:25

Обяви

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез  представяне на  заявленията в Център за административно обслужване /ЦАО/ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за покупко – продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Горник, ул. „Партизанска“ № 27 А, представляващ УПИ XIIІ, с площ 1200 кв. м. в кв. 51 по плана на селото, актуван с АОС № 1532/15.02.2010 г.

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез  представяне на  заявленията в Център за административно обслужване /ЦАО/ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за покупко – продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Сухаче, ул. „Александър Стамболийски“ № 2-4, представляващ Поземлен имот XIV-101  с площ 758 кв. м в кв. 8 по плана на селото, отреден за жилищно строителство, актуван с АОС № 3627/10.04.2024 г.

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез  представяне на  заявленията в Център за административно обслужване /ЦАО/ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за покупко – продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Койнаре, ул. „Йордан Ганов“ № 26-А, представляващ Поземлен имот ІV-576 с площ 770 кв. м. в кв. 39 по плана на града, актуван с АОС № 3624/29.03.2024 г.

29.05.2024 11:22

Съобщение

21.05.2024 16:37

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Червен бряг, съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Въздушни електропроводи високо напрежение 400 kV от нова повишаваща подстанция в поземлен имот с идентификатор 14012.141.7 по КККР на с. Габаре, община Бяла Слатина до подстанция „Мизия“ в поземлен имот с идентификатор 61580.606.175 по КККР на с. Радомирци, община Червен бряг.

Трасето на новата ВЛ 400 kV засяга поземлени имоти урбанизирана територия в землищата на с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца и с. Радомирци,  общ. Червен бряг, обл. Плевен, за който са разработени план – схеми за засегнатите урбанизирани територии.

Новата ВЛ 400 kV преминава общо през землищата на седем населени места   от с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл. Враца и с. Сухаче, с. Горник, с. Реселец, гр. Червен бряг, с. Рупци, с. Радомирци, общ. Червен бряг, обл. Плевен. Новата ВЛ 400  kV е с обща дължина от 23708м и по нея ще се изправят общо 76 бр. стълбове.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация - Червен бряг.

 

АТАНАС АТАНАСОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

20.05.2024 09:45

Обяви

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ магазин 3.14 с площ 9.00 кв. м, находящ се на Общински пазар – гр. Червен бряг, ул. „Княз Борис I“ № 18 за срок от 5 /пет/ години.

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка с обща площ 78 кв.м. за поставяне на преместваем обект - павилион за търговска дейност, находящ се в УПИ VII, кв. 68 по плана на с. Горник  за срок от 5 /пет/ години.

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи Площадка № 5 за поставяне на преместваеми обекти с площ 10.00 кв. м., находяща се в гр. Койнаре, кв. 71, парцел II; Площадка № 6 за поставяне на преместваеми обекти с площ 25.00 кв. м., находяща се в гр. Койнаре, кв. 71, парцел II; Площадка № 9 за поставяне на преместваеми обекти с площ 20.00 кв. м., находяща се в гр. Койнаре, кв. 70, парцел III; Площадка № 11 за поставяне на преместваеми обекти с площ 20.00 кв. м., находяща се в гр. Койнаре, кв. 71, парцел II.; Площадка № 14 за поставяне на преместваеми обекти с площ 9.00 кв. м., находяща се в гр. Койнаре, кв. 71, парцел II за срок от 5 /пет/ години.

 

   Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, съгласно разпоредбите на Глава 8, раздел I и II, чл. 65 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ публична общинска собственост, състоящ се от две помещения с полезна площ 25.00 кв. м., находящ се на първи етаж в сграда „Автобусна спирка“. Сградата е разположена в парц. I-656, кв. 21 по плана на с. Радомирци за срок от 5 /пет/ години.

17.05.2024 09:30

Установена поява и разпространение на марокански скакалец

Община Червен бряг съобщава на всички земеделски стопани на територията на Община Червен бряг, че на 30.04.2024 г. е постъпило писмо до Кмета на общината с изх. № 3216/29.04.2024 г. от Българска агенция по безопасност на храните гр. Плевен за установяване поява, разпространение и плътност на марокански скакалец...

02.05.2024 14:22