Обяви и конкурси

Публичен търг с тайно наддаване

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за покупко-продажба на имот частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 80501.807.112, с площ 2812 кв. м., с начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, ведно с изградената в имота сграда с идентификатор 80501.807.112.1, със застроена площ 110 кв. м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Южна промишлена“.

 

Обява 80501.807.112 - пълен текст

04.09.2020 08:59

Покана - уведомление

за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Червен бряг за периода 2021 - 2027 година (ПИРО)

 

Покана за обществено обсъждане на ПИРО - пълен текст

ПИРО_Червен бряг.v.23.08.2020.

03.09.2020 14:43

Съобщение

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадени Разрешения за строеж № 63/ 01.09.2020г. от Главния архитект на Общината:

 

Обявяване на РС № 63 - пълен текст

03.09.2020 17:54

Съобщение

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадени Разрешения за строеж № 64/ 01.09.2020г. от Главния архитект на Общината:

 

Обявяване на РС № 64 - пълен текст

 

03.09.2020 18:00

Съобщение

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадени Разрешения за строеж № 65/ 02.09.2020г. от Главния архитект на Общината:

 

Обявяване на РС № 65 - пълен текст

03.09.2020 18:04

Конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Червен бряг" ЕООД

В изпълнение на Решение №198/28.07.2020 г. на Общински съвет – Червен бряг, при условията на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от министъра на здравеопазването и Наредба за условията и реда, при които община Червен бряг  упражнява правата  си на собственик върху общинската част от капитала на  търговските  дружества, комисията, назначена със Заповед  № РД- 09-447/27..08.2020 г. на Кмета на община Червен бряг

 

ОБЯВЯВА :

 

1. Конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Червен бряг“ ЕООД  ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански” № 1, за срок от (3) три години.

 

31.08.2020 09:16

Разрешение за строеж № 62/ 25.08.2020 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал. 6 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 62/25.08.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„ВЛ 220kV „Заря“ /от подстанция „Мизия“ до стълб № 55“ - Изместване на стълб № 26 и стълб № 27 в сервитута на ВЛ 220kV,

строеж от І (първа) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗУТ и чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

27.08.2020 08:51

Разрешение за строеж № 62/ 25.08.2020 год.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал. 6 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 62/25.08.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„ВЛ 220kV „Заря“ /от подстанция „Мизия“ до стълб № 55“ - Изместване на стълб № 26 и стълб № 27 в сервитута на ВЛ 220kV,

строеж от І (първа) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗУТ и чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

27.08.2020 08:51